DefaultDependencyAttribute Třída

Definice

Poskytuje nápovědu pro common language runtime (CLR) označující, jak pravděpodobné je načtení závislosti. Tato třída se používá v závislém sestavení k určení, jaký tip by měl být použit, pokud nadřazený atribut neurčuje DependencyAttribute . Tuto třídu nelze dědit.

public ref class DefaultDependencyAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly)]
public sealed class DefaultDependencyAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly)]
[System.Serializable]
public sealed class DefaultDependencyAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly)>]
type DefaultDependencyAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly)>]
[<System.Serializable>]
type DefaultDependencyAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class DefaultDependencyAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
DefaultDependencyAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít DefaultDependencyAttribute atribut na sestavení k určení, že závislost bude pravděpodobně načtena.

using System;
using System.Runtime.CompilerServices;

[assembly: DefaultDependencyAttribute(LoadHint.Always)]
class Program
{

  static void Main(string[] args)
  {

    Console.WriteLine("The DefaultDependencyAttribute attribute was applied.");
  }
}
Imports System.Runtime.CompilerServices

<Assembly: DefaultDependencyAttribute(LoadHint.Always)> 
Module Program


  Sub Main(ByVal args() As String)
    Console.WriteLine("The DefaultDependencyAttribute attribute was applied.")
  End Sub


End Module

Poznámky

Tento atribut používá Ngen.exe (Native Image Generator) ke generování nativních bitových kopií.

Použití atributu DefaultDependencyAttribute na závislé sestavení k určení upřednostňované výchozí vazby.

Závislost, která se pravděpodobně načte (Always), způsobí, že Ngen.exe vytvoří vazbu na tuto závislost. Použití této nápovědy umožňuje Ngen.exe generovat kód, který bude mít za následek snížení pracovní sady a vylepšenou propustnost, ale za cenu vždy načtení závislosti při načtení nadřazeného sestavení.

Použijete-li DependencyAttribute atribut na sestavení s hodnotou Default, služba generování nativní bitové kopie vyhledá závislé sestavení pro jeho upřednostňovanou výchozí vazbu, která je určena atributem DefaultDependencyAttribute .

Konstruktory

DefaultDependencyAttribute(LoadHint)

Inicializuje novou instanci DefaultDependencyAttribute třídy se zadanou LoadHint vazbou.

Vlastnosti

LoadHint

LoadHint Získá hodnotu, která označuje, když sestavení načte závislost.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tuto Attributetřídu .

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, které lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také