Sdílet prostřednictvím


ComImportAttribute Třída

Definice

Označuje, že atribut typu byl dříve definován v modelu COM.

public ref class ComImportAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Interface, Inherited=false)]
public sealed class ComImportAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Interface, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class ComImportAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Interface, Inherited=false)>]
type ComImportAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Interface, Inherited=false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ComImportAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class ComImportAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
ComImportAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít ComImportAttribute na deklaraci spravovaného rozhraní. Tento atribut použijete pouze při ručním generování sestavení zprostředkovatele komunikace ve zdrojovém kódu a chcete simulovat metadata vytvořená Tlbimp.exe.

using namespace System;
using namespace System::Runtime::InteropServices;

// If you do not have a type library for an interface
// you can redeclare it using ComImportAttribute.
// This is how the interface would look in an idl file.
//[
//object,
//uuid("73EB4AF8-BE9C-4b49-B3A4-24F4FF657B26"),
//dual, helpstring("IMyStorage Interface"),
//pointer_default(unique)
//]
//interface IMyStorage : IDispatch
//{
// [id(1)]
// HRESULT GetItem([in] BSTR bstrName, [out, retval] IDispatch ** ppItem);
// [id(2)]
// HRESULT GetItems([in] BSTR bstrLocation, [out] SAFEARRAY(VARIANT)* pItems);
// [id(3)]
// HRESULT GetItemDescriptions([in] BSTR bstrLocation, [out] SAFEARRAY(VARIANT) ** ppItems);
// [id(4), propget]
// HRESULT get_IsEmpty([out, retval] BOOL * pfEmpty);
//};
// This is the managed declaration.

[ComImport]
[Guid("73EB4AF8-BE9C-4b49-B3A4-24F4FF657B26")]
interface class IMyStorage
{
  [DispId(1)]
  Object^ GetItem( [In,MarshalAs(UnmanagedType::BStr)]String^ bstrName );

  //[return : MarshalAs(UnmanagedType::Interface)]

  [DispId(2)]
  void GetItems( [In,MarshalAs(UnmanagedType::BStr)]String^ bstrLocation, [Out,MarshalAs(UnmanagedType::SafeArray,
  SafeArraySubType=VarEnum::VT_VARIANT)]array<Object^>^Items );

  [DispId(3)]
  void GetItemDescriptions( [In]String^ bstrLocation, [In,Out,MarshalAs(UnmanagedType::SafeArray)]array<Object^>^varDescriptions );

  property bool IsEmpty 
  {
   [DispId(4)]
   [returnvalue:MarshalAs(UnmanagedType::VariantBool)]
   bool get();
  }
};
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MyModule
{
  // If you do not have a type library for an interface
  // you can redeclare it using ComImportAttribute.

  // This is how the interface would look in an idl file.

  //[
  //object,
  //uuid("73EB4AF8-BE9C-4b49-B3A4-24F4FF657B26"),
  //dual,	helpstring("IMyStorage Interface"),
  //pointer_default(unique)
  //]
  //interface IMyStorage : IDispatch
  //{
  //	[id(1)]
  //	HRESULT GetItem([in] BSTR bstrName, [out, retval] IDispatch ** ppItem);
  //	[id(2)]
  //	HRESULT GetItems([in] BSTR bstrLocation, [out] SAFEARRAY(VARIANT)* pItems);
  //	[id(3)]
  //	HRESULT GetItemDescriptions([in] BSTR bstrLocation, [out] SAFEARRAY(VARIANT) ** ppItems);
  //	[id(4), propget]
  //	HRESULT get_IsEmpty([out, retval] BOOL * pfEmpty);
  //};

  // This is the managed declaration.

  [ComImport]
  [Guid("73EB4AF8-BE9C-4b49-B3A4-24F4FF657B26")]
  public interface IMyStorage
  {
    [DispId(1)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Interface)]
    object GetItem([In, MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] String bstrName);

    [DispId(2)]
    void GetItems([In, MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] String bstrLocation,
      [Out, MarshalAs( UnmanagedType.SafeArray,
           SafeArraySubType = VarEnum.VT_VARIANT )] out Object[] Items);

    [DispId(3)]
    void GetItemDescriptions([In] String bstrLocation,
      [In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.SafeArray)] ref Object[] varDescriptions);

    bool IsEmpty
    {
      [DispId(4)]
      [return: MarshalAs(UnmanagedType.VariantBool)]
      get;
    }
  }
}
Imports System.Runtime.InteropServices

Module MyModule
  ' If you do not have a type library for an interface
  ' you can redeclare it using ComImportAttribute.

  ' This is how the interface would look in an idl file.

  '[
  'object,
  'uuid("73EB4AF8-BE9C-4b49-B3A4-24F4FF657B26"),
  'dual,	helpstring("IMyStorage Interface"),
  'pointer_default(unique)
  ']
  'interface IMyStorage : IDispatch
  '{
  '	[id(1)]
  '	HRESULT GetItem([in] BSTR bstrName, [out, retval] IDispatch ** ppItem);
  '	[id(2)]
  '	HRESULT GetItems([in] BSTR bstrLocation, [out] SAFEARRAY(VARIANT)* pItems);
  '	[id(3)]
  '	HRESULT GetItemDescriptions([in] BSTR bstrLocation, [out] SAFEARRAY(VARIANT) ** ppItems);
  '	[id(4), propget]
  '	HRESULT get_IsEmpty([out, retval] BOOL * pfEmpty);
  '};

  ' This is the managed declaration.

  <ComImport(), Guid("73EB4AF8-BE9C-4b49-B3A4-24F4FF657B26")> _
  Public Interface IMyStorage
    <DispId(1)> _
    Function GetItem(<InAttribute(), MarshalAs(UnmanagedType.BStr)> ByVal bstrName As String) _
      As <MarshalAs(UnmanagedType.Interface)> Object

    <DispId(2)> _
    Function GetItems(<InAttribute(), MarshalAs(UnmanagedType.BStr)> ByVal bstrLocation As String, _
      <OutAttribute(), MarshalAs(UnmanagedType.SafeArray, SafeArraySubType := VarEnum.VT_VARIANT)> _
                   ByVal Items() As Object)

    <DispId(3)> _
    Function GetItemDescriptions(<InAttribute()> ByVal bstrLocation As String, _
      <InAttribute(), OutAttribute(), _
           MarshalAs(UnmanagedType.SafeArray)> ByRef varDescriptions() As Object)

    <DispId(4)> _
    ReadOnly Property IsEmpty(<MarshalAs(UnmanagedType.VariantBool)> ByVal bEmpty As Boolean)

  End Interface
End Module

Poznámky

Tento atribut můžete použít pro třídy nebo rozhraní, i když Tlbimp.exe (Type Library Importer) ho obvykle použije za vás při importu knihovny typů.

ComImportAttribute je pseudovlastní atribut, který označuje, že typ byl definován v dříve publikované knihovně typů. Modul CLR (Common Language Runtime) zachází s těmito typy odlišně při aktivaci, exportu, vynucení atd.

Poznámka

Všechny základní typy modelu COM, které jsou zděděné spravovaným objektem, musí agregovat volný zařazovač vláken (FTM). Typy MODELU COM, které neagregují FTM, nemohou být zděděné spravovanými objekty.

Konstruktory

ComImportAttribute()

Inicializuje novou instanci objektu ComImportAttribute.

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tuto Attributetřídu .

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, které lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také