ComVisibleAttribute Třída

Definice

Řídí přístupnost jednotlivých spravovaných typů nebo členů nebo všech typů v rámci sestavení do modelu COM.

public ref class ComVisibleAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class ComVisibleAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class ComVisibleAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
type ComVisibleAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ComVisibleAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class ComVisibleAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
ComVisibleAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak můžete řídit viditelnost třídy com tak, aby její členy byly neviditelné. ComVisibleAttribute Nastavením na false hodnotu on MyClass(SampleClass v příkladu jazyka Visual Basic) a false na MyMethod a MyPropertymůžete zabránit neúmyslnému vystavení členů modelu COM prostřednictvím dědičnosti.

using namespace System::Runtime::InteropServices;

[ComVisible(false)]
ref class MyClass
{
private:
  int myProperty;

public:
  MyClass()
  {
   
   //Insert code here.
  }


  [ComVisible(false)]
  int MyMethod( String^ param )
  {
   return 0;
  }

  bool MyOtherMethod()
  {
   return true;
  }


  property int MyProperty 
  {

   [ComVisible(false)]
   int get()
   {
     return myProperty;
   }

  }

};
using System.Runtime.InteropServices;

[ComVisible(false)]
class MyClass
{
  public MyClass()
  {
   //Insert code here.
  }

  [ComVisible(false)]
  public int MyMethod(string param)
  {
   return 0;
  }

  public bool MyOtherMethod()
  {
   return true;
  }

  [ComVisible(false)]
  public int MyProperty
  {
   get
   {
     return MyProperty;
   }
  }
}
Imports System.Runtime.InteropServices

<ComVisible(False)> _
Class SampleClass
  
  Public Sub New()
    'Insert code here.
  End Sub
  
  <ComVisible(False)> _
  Public Function MyMethod(param As String) As Integer
    Return 0
  End Function  
  
  Public Function MyOtherMethod() As Boolean
    Return True
  End Function
  
  <ComVisible(False)> _
  Public ReadOnly Property MyProperty() As Integer
    Get
      Return MyProperty
    End Get
  End Property
  
End Class

Poznámky

Tento atribut můžete použít u sestavení, rozhraní, tříd, struktur, delegátů, výčtů, polí, metod, přístupových objektů událostí nebo vlastností.

Výchozí hodnota je true, což označuje, že spravovaný typ je viditelný pro com. Tento atribut není nutný k tomu, aby veřejná spravovaná sestavení a typy viditelné; jsou ve výchozím nastavení viditelné pro com. Viditelné můžou být jenom public typy. Atribut nelze použít k tomu, aby byl objekt COM viditelný jinak internal nebo protected typ nebo aby byly viditelné členy neviditelného typu.

Nastavení atributu na false v sestavení skryje všechny public typy v rámci sestavení. Typy v rámci sestavení můžete selektivně zviditelnit nastavením jednotlivých typů na true. Nastavení atributu na false u konkrétního typu skryje tento typ a jeho členy. Nelze však nastavit členy typu jako viditelné, pokud je typ neviditelný. Nastavení atributu na false u typu zabrání exportu daného typu do knihovny typů; třídy nejsou zaregistrované; rozhraní nikdy nereagují na nespravovaná QueryInterface volání.

Pokud explicitně nenastavíte třídu a její členy na false, zděděné třídy mohou vystavit členům základní třídy modelu COM, které jsou v původní třídě neviditelné. Pokud například nastavíte ClassA na false a nepoužijete atribut na své členy, třída a její členy jsou pro com neviditelné. Pokud však odvozujete ClassB z ClassA a exportujete ClassB do modelu COM, stanou se členové ClassA viditelnými členy základní třídy TřídyB.

Podrobný popis procesu exportu najdete v tématu Souhrn převodu sestavení na knihovnu typů.

Konstruktory

ComVisibleAttribute(Boolean)

Inicializuje novou instanci ComVisibleAttribute třídy.

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tuto Attributetřídu .

(Zděděno od Attribute)
Value

Získá hodnotu, která označuje, zda je typ modelu COM viditelný.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá aktuální Type instanci.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, které lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také