HashAlgorithm.TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) Metoda

Definice

Pokusí se dokončit výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat hashovacím algoritmem.

protected:
 virtual bool TryHashFinal(Span<System::Byte> destination, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesWritten);
protected virtual bool TryHashFinal (Span<byte> destination, out int bytesWritten);
abstract member TryHashFinal : Span<byte> * int -> bool
override this.TryHashFinal : Span<byte> * int -> bool
Protected Overridable Function TryHashFinal (destination As Span(Of Byte), ByRef bytesWritten As Integer) As Boolean

Parametry

destination
Span<Byte>

Vyrovnávací paměť pro příjem hodnoty hash.

bytesWritten
Int32

Když tato metoda vrátí hodnotu , celkový počet bajtů zapisovaných do destination funkce . Tento parametr je považován za neinicializovaný.

Návraty

Boolean

truedestinationv případě, že je dostatek volného místa pro příjem hodnoty hash; v opačném případě false .

Poznámky

Výchozí implementací této metody je volání HashFinal() a zkopírování výsledku do destination .

Odvozené typy by měly přepsat tuto metodu, aby nedošlo k vytvoření zprostředkujícího pole.

Všechna volání této metody HashAlgorithm třídou již byla ověřena, že destination je na základě vlastnosti dostatečně velká, HashSize takže false návratové hodnoty jsou neočekávané.

Platí pro