SecurityElement Třída

Definice

Představuje model objektu XML pro kódování objektů zabezpečení. Tuto třídu nelze zdědit.

public ref class SecurityElement sealed
public sealed class SecurityElement
[System.Serializable]
public sealed class SecurityElement
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class SecurityElement
type SecurityElement = class
[<System.Serializable>]
type SecurityElement = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SecurityElement = class
Public NotInheritable Class SecurityElement
Dědičnost
SecurityElement
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje použití členů SecurityElement třídy.

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Collections;
ref class SecurityElementMembers
{
public:

  [STAThread]
  int TestSecurityElementMembers()
  {
   SecurityElement^ xmlRootElement = gcnew SecurityElement( L"RootTag",L"XML security tree" );

   AddAttribute( xmlRootElement, L"creationdate", DateTime::Now.ToString() );
   AddChildElement( xmlRootElement, L"destroytime", DateTime::Now.AddSeconds( 1.0 ).ToString() );
   
   SecurityElement^ windowsRoleElement = gcnew SecurityElement( L"WindowsMembership.WindowsRole" );

   windowsRoleElement->AddAttribute( L"version", L"1.00" );

   // Add a child element and a creationdate attribute.
   AddChildElement( windowsRoleElement, L"BabyElement", L"This is a child element" );
   AddAttribute( windowsRoleElement, L"creationdate", DateTime::Now.ToString() );
   
   xmlRootElement->AddChild( windowsRoleElement );

   CompareAttributes( xmlRootElement, L"creationdate" );
   ConvertToHashTable( xmlRootElement );
   DisplaySummary( xmlRootElement );

   // Determine if the security element is too old to keep.
   xmlRootElement = DestroyTree( xmlRootElement );
   if ( xmlRootElement != nullptr )
   {
     String^ elementInXml = xmlRootElement->ToString();

     Console::WriteLine( elementInXml );
   }

   Console::WriteLine( L"This sample completed successfully; "
   L"press Enter to exit." );
   Console::ReadLine();
   return 1;
  }


private:

  // Add an attribute to the specified security element.
  static SecurityElement^ AddAttribute( SecurityElement^ xmlElement, String^ attributeName, String^ attributeValue )
  {
   if ( xmlElement != nullptr )
   {
     // Verify that the attribute name and value are valid XML formats.
     if ( SecurityElement::IsValidAttributeName( attributeName ) &&
        SecurityElement::IsValidAttributeValue( attributeValue ) )
     {
      // Add the attribute to the security element.
      xmlElement->AddAttribute( attributeName, attributeValue );
     }
   }

   return xmlElement;
  }


  // Add a child element to the specified security element.
  static SecurityElement^ AddChildElement( SecurityElement^ parentElement, String^ tagName, String^ tagText )
  {
   if ( parentElement != nullptr )
   {
     // Ensure that the tag text is in valid XML format.
     if ( !SecurityElement::IsValidText( tagText ) )
     {
      // Replace invalid text with valid XML text 
      // to enforce proper XML formatting.
      tagText = SecurityElement::Escape( tagText );
     }

     // Determine whether the tag is in valid XML format.
     if ( SecurityElement::IsValidTag( tagName ) )
     {
      SecurityElement^ childElement;
      childElement = parentElement->SearchForChildByTag( tagName );
      if ( childElement != nullptr )
      {
        String^ elementText;
        elementText = parentElement->SearchForTextOfTag( tagName );
        if ( !elementText->Equals( tagText ) )
        {
         // Add child element to the parent security element.
         parentElement->AddChild( gcnew SecurityElement( tagName,tagText ) );
        }
      }
      else
      {
        // Add child element to the parent security element.
        parentElement->AddChild( gcnew SecurityElement( tagName,tagText ) );
      }
     }
   }

   return parentElement;
  }


  // Create and display a summary sentence 
  // about the specified security element.
  static void DisplaySummary( SecurityElement^ xmlElement )
  {
   // Retrieve tag name for the security element.
   String^ xmlTreeName = xmlElement->Tag->ToString();
   // Retrieve tag text for the security element.
   String^ xmlTreeDescription = xmlElement->Text;
   // Retrieve value of the creationdate attribute.
   String^ xmlCreationDate = xmlElement->Attribute(L"creationdate");
   // Retrieve the number of children under the security element.
   String^ childrenCount = xmlElement->Children->Count.ToString();
   String^ outputMessage = String::Format( L"The security XML tree named {0}", xmlTreeName );
   outputMessage = String::Concat( outputMessage, String::Format( L"({0})", xmlTreeDescription ) );
   outputMessage = String::Concat( outputMessage, String::Format( L" was created on {0} and ", xmlCreationDate ) );
   outputMessage = String::Concat( outputMessage, String::Format( L"contains {0} child elements.", childrenCount ) );
   Console::WriteLine( outputMessage );
  }

  // Compare the first two occurrences of an attribute 
  // in the specified security element.
  static void CompareAttributes( SecurityElement^ xmlElement, String^ attributeName )
  {
   // Create a hash table containing the security element's attributes.
   Hashtable^ attributeKeys = xmlElement->Attributes;
   String^ attributeValue = attributeKeys[ attributeName ]->ToString();
   IEnumerator^ myEnum = xmlElement->Children->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     SecurityElement^ xmlChild = safe_cast<SecurityElement^>(myEnum->Current);
     if ( attributeValue->Equals( xmlChild->Attribute(attributeName) ) )
     {
      // The security elements were created at the exact same time.
     }
   }
  }

  // Convert the contents of the specified security element 
  // to hash codes stored in a hash table.
  static void ConvertToHashTable( SecurityElement^ xmlElement )
  {
   // Create a hash table to hold hash codes of the security elements.
   Hashtable^ xmlAsHash = gcnew Hashtable;
   int rootIndex = xmlElement->GetHashCode();
   xmlAsHash->Add( rootIndex, L"root" );
   int parentNum = 0;
   IEnumerator^ myEnum1 = xmlElement->Children->GetEnumerator();
   while ( myEnum1->MoveNext() )
   {
     SecurityElement^ xmlParent = safe_cast<SecurityElement^>(myEnum1->Current);
     parentNum++;
     xmlAsHash->Add( xmlParent->GetHashCode(), String::Format( L"parent{0}", parentNum ) );
     if ( (xmlParent->Children != nullptr) && (xmlParent->Children->Count > 0) )
     {
      int childNum = 0;
      IEnumerator^ myEnum2 = xmlParent->Children->GetEnumerator();
      while ( myEnum2->MoveNext() )
      {
        SecurityElement^ xmlChild = safe_cast<SecurityElement^>(myEnum2->Current);
        childNum++;
        xmlAsHash->Add( xmlChild->GetHashCode(), String::Format( L"child{0}", childNum ) );
      }
     }
   }
  }

  // Delete the specified security element if the current time is past
  // the time stored in the destroytime tag.
  static SecurityElement^ DestroyTree( SecurityElement^ xmlElement )
  {
   SecurityElement^ localXmlElement = xmlElement;
   SecurityElement^ destroyElement = localXmlElement->SearchForChildByTag( L"destroytime" );
   
   // Verify that a destroytime tag exists.
   if ( localXmlElement->SearchForChildByTag( L"destroytime" ) != nullptr )
   {
     // Retrieve the destroytime text to get the time 
     // the tree can be destroyed.
     String^ storedDestroyTime = localXmlElement->SearchForTextOfTag( L"destroytime" );
     DateTime destroyTime = DateTime::Parse( storedDestroyTime );
     if ( DateTime::Now > destroyTime )
     {
      localXmlElement = nullptr;
      Console::WriteLine( L"The XML security tree has been deleted." );
     }
   }

   
   // Verify that xmlElement is of type SecurityElement.
   if ( xmlElement->GetType()->Equals( System::Security::SecurityElement::typeid ) )
   {
     // Determine whether the localXmlElement object 
     // differs from xmlElement.
     if ( xmlElement->Equals( localXmlElement ) )
     {
      // Verify that the tags, attributes and children of the
      // two security elements are identical.
      if ( xmlElement->Equal( localXmlElement ) )
      {
        // Return the original security element.
        return xmlElement;
      }
     }
   }

   // Return the modified security element.
   return localXmlElement;
  }

};

int main()
{
  SecurityElementMembers^ sem = gcnew SecurityElementMembers;
  sem->TestSecurityElementMembers();
}

//
// This sample produces the following output:
// 
// The security XML tree named RootTag(XML security tree) 
// was created on 2/23/2004 1:23:00 PM and contains 2 child elements.
//<RootTag creationdate="2/23/2004 1:23:00 PM">XML security tree
//  <destroytime>2/23/2004 1:23:01 PM</destroytime>
//  <WindowsMembership.WindowsRole version="1.00"
//                 creationdate="2/23/2004 1:23:00 PM">
//   <BabyElement>This is a child element.</BabyElement>
//
//This sample completed successfully; press Exit to continue.
using System;
using System.Security;
using System.Collections;

class SecurityElementMembers
{
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
    SecurityElement xmlRootElement =
      new SecurityElement("RootTag", "XML security tree");

    AddAttribute(xmlRootElement,"creationdate",DateTime.Now.ToString());
    AddChildElement(xmlRootElement,"destroytime",
      DateTime.Now.AddSeconds(1.0).ToString());

    SecurityElement windowsRoleElement =
      new SecurityElement("WindowsMembership.WindowsRole");

    windowsRoleElement.AddAttribute("version","1.00");

    // Add a child element and a creationdate attribute.
    AddChildElement(windowsRoleElement,"BabyElement",
      "This is a child element");
    AddAttribute(windowsRoleElement,"creationdate",
      DateTime.Now.ToString());

    xmlRootElement.AddChild(windowsRoleElement);

    CompareAttributes(xmlRootElement, "creationdate");
    ConvertToHashTable(xmlRootElement);

    DisplaySummary(xmlRootElement);

    // Determine if the security element is too old to keep.
    xmlRootElement = DestroyTree(xmlRootElement);
    if (xmlRootElement != null)
    {
      string elementInXml = xmlRootElement.ToString();
      Console.WriteLine(elementInXml);
    }

    Console.WriteLine("This sample completed successfully; " +
      "press Enter to exit.");
    Console.ReadLine();
  }

  // Add an attribute to the specified security element.
  private static SecurityElement AddAttribute(
    SecurityElement xmlElement,
    string attributeName,
    string attributeValue)
  {
    if (xmlElement != null)
    {
      // Verify that the attribute name and value are valid XML formats.
      if (SecurityElement.IsValidAttributeName(attributeName) &&
        SecurityElement.IsValidAttributeValue(attributeValue))
      {
        // Add the attribute to the security element.
        xmlElement.AddAttribute(attributeName, attributeValue);
      }
    }
    return xmlElement;
  }

  // Add a child element to the specified security element.
  private static SecurityElement AddChildElement(
    SecurityElement parentElement,
    string tagName,
    string tagText)
  {
    if (parentElement != null)
    {
      // Ensure that the tag text is in valid XML format.
      if (!SecurityElement.IsValidText(tagText))
      {
        // Replace invalid text with valid XML text
        // to enforce proper XML formatting.
        tagText = SecurityElement.Escape(tagText);
      }

      // Determine whether the tag is in valid XML format.
      if (SecurityElement.IsValidTag(tagName))
      {
        SecurityElement childElement;
        childElement = parentElement.SearchForChildByTag(tagName);

        if (childElement != null)
        {
          String elementText;
          elementText = parentElement.SearchForTextOfTag(tagName);

          if (!elementText.Equals(tagText))
          {
            // Add child element to the parent security element.
            parentElement.AddChild(
              new SecurityElement(tagName, tagText));
          }
        }
        else
        {
          // Add child element to the parent security element.
          parentElement.AddChild(
            new SecurityElement(tagName, tagText));
        }
      }
    }
    return parentElement;
  }

  // Create and display a summary sentence
  // about the specified security element.
  private static void DisplaySummary(SecurityElement xmlElement)
  {
    // Retrieve tag name for the security element.
    string xmlTreeName = xmlElement.Tag.ToString();

    // Retrieve tag text for the security element.
    string xmlTreeDescription = xmlElement.Text;

    // Retrieve value of the creationdate attribute.
    string xmlCreationDate = xmlElement.Attribute("creationdate");

    // Retrieve the number of children under the security element.
    string childrenCount = xmlElement.Children.Count.ToString();

    string outputMessage = "The security XML tree named " + xmlTreeName;
    outputMessage += "(" + xmlTreeDescription + ")";
    outputMessage += " was created on " + xmlCreationDate + " and ";
    outputMessage += "contains " + childrenCount + " child elements.";

    Console.WriteLine(outputMessage);
  }

  // Compare the first two occurrences of an attribute
  // in the specified security element.
  private static void CompareAttributes(
    SecurityElement xmlElement, string attributeName)
  {
    // Create a hash table containing the security element's attributes.
    Hashtable attributeKeys = xmlElement.Attributes;
    string attributeValue = attributeKeys[attributeName].ToString();

    foreach(SecurityElement xmlChild in xmlElement.Children)
    {
      if (attributeValue.Equals(xmlChild.Attribute(attributeName)))
      {
        // The security elements were created at the exact same time.
      }
    }
  }

  // Convert the contents of the specified security element
  // to hash codes stored in a hash table.
  private static void ConvertToHashTable(SecurityElement xmlElement)
  {
    // Create a hash table to hold hash codes of the security elements.
    Hashtable xmlAsHash = new Hashtable();
    int rootIndex = xmlElement.GetHashCode();
    xmlAsHash.Add(rootIndex, "root");

    int parentNum = 0;

    foreach(SecurityElement xmlParent in xmlElement.Children)
    {
      parentNum++;
      xmlAsHash.Add(xmlParent.GetHashCode(), "parent" + parentNum);
      if ((xmlParent.Children != null) &&
        (xmlParent.Children.Count > 0))
      {
        int childNum = 0;
        foreach(SecurityElement xmlChild in xmlParent.Children)
        {
          childNum++;
          xmlAsHash.Add(xmlChild.GetHashCode(), "child" + childNum);
        }
      }
    }
  }

  // Delete the specified security element if the current time is past
  // the time stored in the destroytime tag.
  private static SecurityElement DestroyTree(SecurityElement xmlElement)
  {
    SecurityElement localXmlElement = xmlElement;
    SecurityElement destroyElement =
      localXmlElement.SearchForChildByTag("destroytime");

    // Verify that a destroytime tag exists.
    if (localXmlElement.SearchForChildByTag("destroytime") != null)
    {
      // Retrieve the destroytime text to get the time
      // the tree can be destroyed.
      string storedDestroyTime =
        localXmlElement.SearchForTextOfTag("destroytime");

      DateTime destroyTime = DateTime.Parse(storedDestroyTime);
      if (DateTime.Now > destroyTime)
      {
        localXmlElement = null;
        Console.WriteLine("The XML security tree has been deleted.");
      }
    }

    // Verify that xmlElement is of type SecurityElement.
    if (xmlElement.GetType().Equals(
      typeof(System.Security.SecurityElement)))
    {
      // Determine whether the localXmlElement object
      // differs from xmlElement.
      if (xmlElement.Equals(localXmlElement))
      {
        // Verify that the tags, attributes and children of the
        // two security elements are identical.
        if (xmlElement.Equal(localXmlElement))
        {
          // Return the original security element.
          return xmlElement;
        }
      }
    }

    // Return the modified security element.
    return localXmlElement;
  }
}
//
// This sample produces the following output:
//
// The security XML tree named RootTag(XML security tree)
// was created on 2/23/2004 1:23:00 PM and contains 2 child elements.
//<RootTag creationdate="2/23/2004 1:23:00 PM">XML security tree
//  <destroytime>2/23/2004 1:23:01 PM</destroytime>
//  <WindowsMembership.WindowsRole version="1.00"
//                 creationdate="2/23/2004 1:23:00 PM">
//   <BabyElement>This is a child element.</BabyElement>
//
//This sample completed successfully; press Exit to continue.
Imports System.Security
Imports System.CollectionsClass SecurityElementMembers

  <STAThread()> _
  Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    Dim xmlRootElement As New SecurityElement("RootTag", "XML security tree")
    AddAttribute(xmlRootElement, "creationdate", DateTime.Now.ToString())
    AddChildElement(xmlRootElement, "destroytime", DateTime.Now.AddSeconds(1.0).ToString())

    Dim windowsRoleElement As New SecurityElement("WindowsMembership.WindowsRole")
    windowsRoleElement.AddAttribute("version", "1.00")
    ' Add a child element and a creationdate attribute.
    AddChildElement(windowsRoleElement, "BabyElement", "This is a child element")
    AddAttribute(windowsRoleElement, "creationdate", DateTime.Now.ToString())

    xmlRootElement.AddChild(windowsRoleElement)
    CompareAttributes(xmlRootElement, "creationdate")
    ConvertToHashTable(xmlRootElement)

    DisplaySummary(xmlRootElement)

    ' Determine if the security element is too old to keep.
    xmlRootElement = DestroyTree(xmlRootElement)
    If Not (xmlRootElement Is Nothing) Then
      Dim elementInXml As String = xmlRootElement.ToString()
      Console.WriteLine(elementInXml)
    End If

    Console.WriteLine("This sample completed successfully; " + "press Enter to exit.")
    Console.ReadLine()

  End Sub


  ' Add an attribute to the specified security element.
  Private Shared Function AddAttribute(ByVal xmlElement As SecurityElement, ByVal attributeName As String, ByVal attributeValue As String) As SecurityElement
    If Not (xmlElement Is Nothing) Then
      ' Verify that the attribute name and value are valid XML formats.
      If SecurityElement.IsValidAttributeName(attributeName) AndAlso SecurityElement.IsValidAttributeValue(attributeValue) Then
        ' Add the attribute to the security element.
        xmlElement.AddAttribute(attributeName, attributeValue)
      End If
    End If
    Return xmlElement

  End Function 'AddAttribute


  ' Add a child element to the specified security element.
  Private Shared Function AddChildElement(ByVal parentElement As SecurityElement, ByVal tagName As String, ByVal tagText As String) As SecurityElement
    If Not (parentElement Is Nothing) Then
      ' Ensure that the tag text is in valid XML format.
      If Not SecurityElement.IsValidText(tagText) Then
        ' Replace invalid text with valid XML text 
        ' to enforce proper XML formatting.
        tagText = SecurityElement.Escape(tagText)
      End If

      ' Determine whether the tag is in valid XML format.
      If SecurityElement.IsValidTag(tagName) Then
        Dim childElement As SecurityElement
        childElement = parentElement.SearchForChildByTag(tagName)
        If Not (childElement Is Nothing) Then
          Dim elementText As String
          elementText = parentElement.SearchForTextOfTag(tagName)
          If Not elementText.Equals(tagText) Then
            ' Add child element to the parent security element.
            parentElement.AddChild(New SecurityElement(tagName, tagText))
          End If
        Else
          ' Add child element to the parent security element.
          parentElement.AddChild(New SecurityElement(tagName, tagText))
        End If
      End If
    End If
    Return parentElement

  End Function 'AddChildElement


  ' Create and display a summary sentence 
  ' about the specified security element.
  Private Shared Sub DisplaySummary(ByVal xmlElement As SecurityElement)
    ' Retrieve tag name for the security element.
    Dim xmlTreeName As String = xmlElement.Tag.ToString()
    ' Retrieve tag text for the security element.
    Dim xmlTreeDescription As String = xmlElement.Text
    ' Retrieve value of the creationdate attribute.
    Dim xmlCreationDate As String = xmlElement.Attribute("creationdate")
    ' Retrieve the number of children under the security element.
    Dim childrenCount As String = xmlElement.Children.Count.ToString()
    Dim outputMessage As String = "The security XML tree named " + xmlTreeName
    outputMessage += "(" + xmlTreeDescription + ")"
    outputMessage += " was created on " + xmlCreationDate + " and "
    outputMessage += "contains " + childrenCount + " child elements."

    Console.WriteLine(outputMessage)

  End Sub


  ' Compare the first two occurrences of an attribute 
  ' in the specified security element.
  Private Shared Sub CompareAttributes(ByVal xmlElement As SecurityElement, ByVal attributeName As String)
    ' Create a hash table containing the security element's attributes.
    Dim attributeKeys As Hashtable = xmlElement.Attributes
    Dim attributeValue As String = attributeKeys(attributeName).ToString()
    Dim xmlChild As SecurityElement
    For Each xmlChild In xmlElement.Children
      If attributeValue.Equals(xmlChild.Attribute(attributeName)) Then
      End If
    Next xmlChild
    ' The security elements were created at the exact same time.
  End Sub


  ' Convert the contents of the specified security element 
  ' to hash codes stored in a hash table.
  Private Shared Sub ConvertToHashTable(ByVal xmlElement As SecurityElement)
    ' Create a hash table to hold hash codes of the security elements.
    Dim xmlAsHash As New Hashtable()
    Dim rootIndex As Integer = xmlElement.GetHashCode()
    xmlAsHash.Add(rootIndex, "root")
    Dim parentNum As Integer = 0

    Dim xmlParent As SecurityElement
    For Each xmlParent In xmlElement.Children
      parentNum += 1
      xmlAsHash.Add(xmlParent.GetHashCode(), "parent" + parentNum.ToString())
      If Not (xmlParent.Children Is Nothing) AndAlso xmlParent.Children.Count > 0 Then
        Dim childNum As Integer = 0
        Dim xmlChild As SecurityElement
        For Each xmlChild In xmlParent.Children
          childNum += 1
          xmlAsHash.Add(xmlChild.GetHashCode(), "child" + childNum.ToString())
        Next xmlChild
      End If
    Next xmlParent

  End Sub


  ' Delete the specified security element if the current time is past
  ' the time stored in the destroytime tag.
  Private Shared Function DestroyTree(ByVal xmlElement As SecurityElement) As SecurityElement
    Dim localXmlElement As SecurityElement = xmlElement
    Dim destroyElement As SecurityElement = localXmlElement.SearchForChildByTag("destroytime")

    ' Verify that a destroytime tag exists.
    If Not (localXmlElement.SearchForChildByTag("destroytime") Is Nothing) Then
      ' Retrieve the destroytime text to get the time 
      ' the tree can be destroyed.
      Dim storedDestroyTime As String = localXmlElement.SearchForTextOfTag("destroytime")
      Dim destroyTime As DateTime = DateTime.Parse(storedDestroyTime)
      If DateTime.Now > destroyTime Then
        localXmlElement = Nothing
        Console.WriteLine("The XML security tree has been deleted.")
      End If
    End If

    ' Verify that xmlElement is of type SecurityElement.
    If xmlElement.GetType().Equals(GetType(System.Security.SecurityElement)) Then
      ' Determine whether the localXmlElement object 
      ' differs from xmlElement.
      If xmlElement.Equals(localXmlElement) Then
        ' Verify that the tags, attributes and children of the
        ' two security elements are identical.
        If xmlElement.Equal(localXmlElement) Then
          ' Return the original security element.
          Return xmlElement
        End If
      End If
    End If

    ' Return the modified security element.
    Return localXmlElement

  End Function 'DestroyTree
End Class
'
' This sample produces the following output:
' 
' The security XML tree named RootTag(XML security tree) 
' was created on 2/23/2004 1:23:00 PM and contains 2 child elements.
'<RootTag creationdate="2/23/2004 1:23:00 PM">XML security tree
'  <destroytime>2/23/2004 1:23:01 PM</destroytime>
'  <WindowsMembership.WindowsRole version="1.00"
'                 creationdate="2/23/2004 1:23:00 PM">
'   <BabyElement>This is a child element.</BabyElement>
'
'This sample completed successfully; press Exit to continue.

Poznámky

Tato třída je určena jako zjednodušená Implementace jednoduchého objektového modelu XML pro použití v rámci systému zabezpečení a nikoli pro použití jako obecný objektový model XML. Tato dokumentace předpokládá základní znalosti jazyka XML.

Jednoduchý objektový model XML pro element se skládá z následujících částí:

 • Značka je název elementu.

 • Atributy jsou nula nebo více dvojic atributů název/hodnota u elementu.

 • Podřízené objekty jsou nula nebo více elementů vnořených v <tag> a </tag> .

Důrazně doporučujeme, aby reprezentace XML založená na atributech se používá pro vyjádření prvků zabezpečení a jejich hodnot. To znamená, že vlastnosti prvku jsou vyjádřeny jako atributy a hodnoty vlastností jsou vyjádřeny jako hodnoty atributu. Vyhněte se vnořování textu v rámci značek. Pro všechny <tag>text</tag> reprezentace <tag value="text"/> je obvykle k dispozici reprezentace typu. Použití tohoto reprezentace XML na základě atributů zvyšuje čitelnost a umožňuje snadnou přenositelnost rozhraní WMI výsledné serializace XML.

Název atributu musí být jeden znak nebo delší a nemůže být null . Pokud je použita reprezentace hodnot založená na elementu, prvky s textovým řetězcem, které null jsou reprezentovány ve <tag/> formuláři. v opačném případě je text <tag> oddělen </tag> tokeny and. Oba formuláře lze kombinovat s atributy, které jsou zobrazeny, je-li k dispozici.

Značky, atributy a text prvků, pokud jsou k dispozici, jsou vždy rozlišována na velká a malá písmena. Formulář XML obsahuje citace a řídicí znaky tam, kde je to nutné. Řetězcové hodnoty, které obsahují neplatné znaky pro použití ve výsledku XML v ArgumentException . Tato pravidla se vztahují na všechny vlastnosti a metody.

Poznámka

Z důvodů výkonu je platnost znaku kontrolována pouze v případě, že je prvek kódován do formuláře text XML a nikoli pro každou sadu vlastnosti nebo metody. Statické metody umožňují explicitní kontrolu v případě potřeby.

Konstruktory

SecurityElement(String)

Inicializuje novou instanci SecurityElement třídy se zadanou značkou.

SecurityElement(String, String)

Inicializuje novou instanci SecurityElement třídy se zadanou značkou a textem.

Vlastnosti

Attributes

Získá nebo nastaví atributy elementu XML jako páry název-hodnota.

Children

Získá nebo nastaví pole podřízených elementů elementu XML.

Tag

Získá nebo nastaví název značky elementu XML.

Text

Získá nebo nastaví text v rámci elementu XML.

Metody

AddAttribute(String, String)

Přidá atribut název-hodnota k elementu XML.

AddChild(SecurityElement)

Přidá podřízený element do elementu XML.

Attribute(String)

Vyhledá atribut podle názvu v elementu XML.

Copy()

Vytvoří a vrátí identickou kopii aktuálního SecurityElement objektu.

Equal(SecurityElement)

Porovná dva objekty XML elementu pro rovnost.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
Escape(String)

Nahradí neplatné znaky XML v řetězci s jejich platným ekvivalentem XML.

FromString(String)

Vytvoří prvek zabezpečení z řetězce kódovaného XML.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
IsValidAttributeName(String)

Určuje, zda je řetězec platným názvem atributu.

IsValidAttributeValue(String)

Určuje, zda je řetězec platnou hodnotou atributu.

IsValidTag(String)

Určuje, zda je řetězec platnou značkou.

IsValidText(String)

Určuje, zda je řetězec platný jako text v rámci elementu XML.

MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
SearchForChildByTag(String)

Vyhledá podřízenou položku podle jejího názvu značky.

SearchForTextOfTag(String)

Vyhledá podřízenou položku pomocí jejího názvu značky a vrátí obsažený text.

ToString()

Vytvoří řetězcovou reprezentaci elementu XML a jeho atributů prvku, podřízených elementů a textu.

Platí pro