SerializableAttribute Třída

Definice

Označuje, že třídu lze serializovat pomocí binárního nebo XML serializace. Tato třída se nemůže dědit.

public ref class SerializableAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class SerializableAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class SerializableAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
type SerializableAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SerializableAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class SerializableAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
SerializableAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje serializaci SOAP objektu, který je označen atributem SerializableAttribute .

#using <system.dll>
#using <system.messaging.dll>
#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// A test object that needs to be serialized.

[Serializable]
ref class TestSimpleObject
{
private:
  int member1;
  String^ member2;
  String^ member3;
  double member4;

public:

  // A field that is not serialized.

  [NonSerialized]
  String^ member5;
  TestSimpleObject()
  {
   member1 = 11;
   member2 = "hello";
   member3 = "hello";
   member4 = 3.14159265;
   member5 = "hello world!";
  }

  void Print()
  {
   Console::WriteLine( "member1 = ' {0}'", member1 );
   Console::WriteLine( "member2 = ' {0}'", member2 );
   Console::WriteLine( "member3 = ' {0}'", member3 );
   Console::WriteLine( "member4 = ' {0}'", member4 );
   Console::WriteLine( "member5 = ' {0}'", member5 );
  }

};

int main()
{
  // Creates a new TestSimpleObject object.
  TestSimpleObject^ obj = gcnew TestSimpleObject;
  Console::WriteLine( "Before serialization the Object* contains: " );
  obj->Print();

  // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
  Stream^ stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Create );
  SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter;

  formatter->Serialize( stream, obj );
  stream->Close();

  // Empties obj.
  obj = nullptr;

  // Opens file S"data.xml" and deserializes the object from it.
  stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Open );
  formatter = gcnew SoapFormatter;

  obj = dynamic_cast<TestSimpleObject^>(formatter->Deserialize( stream ));
  stream->Close();
  Console::WriteLine( "" );
  Console::WriteLine( "After deserialization the object contains: " );
  obj->Print();
}
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;

public class Test {
  public static void Main() {

   // Creates a new TestSimpleObject object.
   TestSimpleObject obj = new TestSimpleObject();

   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ");
   obj.Print();

   // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Stream stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create);
   SoapFormatter formatter = new SoapFormatter();

   formatter.Serialize(stream, obj);
   stream.Close();

   // Empties obj.
   obj = null;

   // Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open);
   formatter = new SoapFormatter();

   obj = (TestSimpleObject)formatter.Deserialize(stream);
   stream.Close();

   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ");
   obj.Print();
  }
}

// A test object that needs to be serialized.
[Serializable()]
public class TestSimpleObject {

  public int member1;
  public string member2;
  public string member3;
  public double member4;

  // A field that is not serialized.
  [NonSerialized()] public string member5;

  public TestSimpleObject() {

    member1 = 11;
    member2 = "hello";
    member3 = "hello";
    member4 = 3.14159265;
    member5 = "hello world!";
  }

  public void Print() {

    Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1);
    Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2);
    Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3);
    Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4);
    Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5);
  }
}
open System
open System.IO
open System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap

// A test object that needs to be serialized.
[<Serializable>]
type TestSimpleObject() =
  let member1 = 11
  let member2 = "hello"
  let member3 = "hello"
  let member4 = 3.14159265

  // A field that is not serialized.
  [<NonSerialized>]
  let member5 = "hello world!"

  member _.Print() =
    printfn $"member1 = '{member1}'"
    printfn $"member2 = '{member2}'"
    printfn $"member3 = '{member3}'"
    printfn $"member4 = '{member4}'"
    printfn $"member5 = '{member5}'"

[<EntryPoint>]
let main _ =
  // Creates a new TestSimpleObject object.
  let obj = TestSimpleObject()

  printfn "Before serialization the object contains: "
  obj.Print()

  // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
  let stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create)
  let formatter = SoapFormatter()

  formatter.Serialize(stream, obj)
  stream.Close()

  // Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
  let stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open)
  let formatter = new SoapFormatter()

  let obj = formatter.Deserialize stream :?> TestSimpleObject
  stream.Close()

  printfn "\nAfter deserialization the object contains: "
  obj.Print()
  0
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates a new TestSimpleObject object.
   Dim obj As New TestSimpleObject()
   
   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ")
   obj.Print()
   
   ' Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Dim stream As Stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create)
   Dim formatter As New SoapFormatter()
   


   formatter.Serialize(stream, obj)
   stream.Close()
   
   ' Empties obj.
   obj = Nothing
   
   ' Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open)
   formatter = New SoapFormatter()   obj = CType(formatter.Deserialize(stream), TestSimpleObject)
   stream.Close()
   
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ")
   obj.Print()

  End Sub

End Class


' A test object that needs to be serialized.
<Serializable()> Public Class TestSimpleObject
  
  Public member1 As Integer
  Public member2 As String
  Public member3 As String
  Public member4 As Double
  
  ' A member that is not serialized.
  <NonSerialized()> Public member5 As String 
 
  
  Public Sub New()   
   member1 = 11
   member2 = "hello"
   member3 = "hello"
   member4 = 3.14159265
   member5 = "hello world!"
  End Sub
   
  
  Public Sub Print()   
   Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1)
   Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2)
   Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3)
   Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4)
   Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5)
  End Sub

End Class

Poznámky

SerializableAttribute Použijte atribut na typ k označení, že instance tohoto typu mohou být serializovány pomocí binárního nebo XML serializace. Modul CLR (Common Language Runtime) SerializationException vyvolá, pokud některý z typů serializovaných objektů v grafu nemá SerializableAttribute použitý atribut .

SerializableAttribute Použít atribut i v případě, že třída také implementuje ISerializable rozhraní pro řízení procesu binární serializace.

Při použití atributu SerializableAttribute na typ jsou všechna soukromá a veřejná pole serializována ve výchozím nastavení. Binární serializaci můžete řídit podrobněji implementací ISerializable rozhraní k přepsání procesu serializace.

Nebo můžete vyloučit pole z serializace použitím atributu NonSerializedAttribute pole. Pokud pole binárního serializovatelného typu obsahuje ukazatel, popisovač nebo jinou datovou strukturu, která je specifická pro konkrétní prostředí a nelze ji smysluplně rekonstituovat v jiném prostředí, můžete NonSerializedAttribute použít atribut pro toto pole.

Další informace o používání atributů najdete v tématu Atributy. Další informace o binární serializaci naleznete v tématu System.Runtime.Serialization.

Poznámka

Tento atribut se nevztahuje na serializaci JSON pomocí System.Text.Json.

Konstruktory

SerializableAttribute()

Inicializuje novou instanci SerializableAttribute třídy .

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tuto Attributetřídu .

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, které lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také