FormsAuthentication.RequireSSL Vlastnost

Definice

Získá hodnotu označující, zda soubor cookie ověřování pomocí formulářů vyžaduje ssl, aby se vrátil na server.

public:
 static property bool RequireSSL { bool get(); };
public static bool RequireSSL { get; }
member this.RequireSSL : bool
Public Shared ReadOnly Property RequireSSL As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li k vrácení souboru cookie ověřování pomocí formulářů na server vyžadován protokol SSL; falsev opačném případě . Výchozí formát je false.

Příklady

Následující příklad kódu nastaví requireSSL atribut v souboru Web.config.

<authentication mode="Forms">
  <forms loginUrl="member_login.aspx"
    cookieless="UseCookies"
    requireSSL="true"
    path="/MyApplication" />
</authentication>

Poznámky

Hodnota RequireSSL vlastnosti je nastavena v konfiguračním souboru pro ASP.NET aplikaci pomocí requireSSL atributu elementu konfigurace formuláře. V souboru Web.config pro vaši aplikaci ASP.NET můžete zadat, zda je pro vrácení souboru cookie ověřování formulářů na server vyžadován protokol SSL (Secure Sockets Layer) nastavením atributu requireSSL . Další informace naleznete v tématu Secure.

Pokud nakonfigurujete jako false, nakonfigurujete requireSSL slidingExpiration ho také takfalse, aby se zkrátila doba platnosti lístku.

Platí pro

Viz také