HttpSessionState.Timeout Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví dobu v minutách, povolenou mezi požadavky, než zprostředkovatel stavu relace ukončí relaci.

public:
 property int Timeout { int get(); void set(int value); };
public int Timeout { get; set; }
member this.Timeout : int with get, set
Public Property Timeout As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Časový limit v minutách.

Příklady

Následující příklad kódu nastaví timeout atribut relace na 30 minut v souboru Web.config.

<configuration>
 <system.web>
  <sessionState
   mode="InProc"
   cookieless="true"
   timeout="30" />
 </system.web>
</configuration>

Poznámky

Vlastnost Timeout lze nastavit v souboru Web.config pro aplikaci pomocí atributu timeoutelement konfigurace sessionState , nebo můžete nastavit Timeout hodnotu vlastnosti přímo pomocí kódu aplikace.

Vlastnost Timeout nelze nastavit na hodnotu větší než 525 600 minut (1 rok). Výchozí hodnota je 20 minut.

Platí pro

Viz také