Binding.XPath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví XPath dotaz, který vrátí hodnotu ve zdroji vazby XML, který se má použít.

public:
 property System::String ^ XPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string XPath { get; set; }
member this.XPath : string with get, set
Public Property XPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Dotaz XPath . Výchozí formát je null.

Poznámky

Pokud je zdrojem vazeb data XML místo objektu CLR (Common Language Runtime), XPath vlastnost se místo vlastnosti použije Path k označení cesty k hodnotě ve zdroji vazby, který se má použít.

XPath Nastavením vlastnosti vytváříte XPath dotaz pro výběr uzlu nebo kolekce uzlů (System.Xml.XmlElement a System.Xml.XmlAttribute oba odvozené od System.Xml.XmlNode). System.Xml.XmlNode je objekt CLR (Common Language Runtime), což znamená, že pomocí této vlastnosti můžete svázat s jeho vlastnostmi Path .

Metoda XmlNode.SelectNodes zpracovává XPath výrazy z XPath vlastnosti. XPath funkce nejsou podporovány. Informace XPath o výrazech najdete v SelectNodes dokumentaci a v některých příkladech uvedených v části Příklad.

LINQ to XML objekty XDocument a XElement nepoužívejte XPath. Podrobnosti najdete v tématu Postupy: Vytvoření vazby k XDocument, XElement nebo LINQ pro výsledky dotazu XML.

Platí pro