CollectionView.Filter Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví metodu použitou k určení, zda je položka vhodná pro zahrnutí do zobrazení.

public:
 virtual property Predicate<System::Object ^> ^ Filter { Predicate<System::Object ^> ^ get(); void set(Predicate<System::Object ^> ^ value); };
public virtual Predicate<object> Filter { get; set; }
member this.Filter : Predicate<obj> with get, set
Public Overridable Property Filter As Predicate(Of Object)

Hodnota vlastnosti

Predicate<Object>

Delegát, který představuje metodu použitou k určení, jestli je položka vhodná pro zahrnutí do zobrazení.

Implementuje

Výjimky

Aktuální implementace nepodporuje filtrování.

Poznámky

Jednodušší implementace nepodporují filtrování a vyvolání NotSupportedException. Pomocí vlastnosti otestujte CanFilter , jestli je filtrování podporováno před přiřazením této vlastnosti s nenulovou hodnotou.

Platí pro

Viz také