ComboBox.Sorted Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda jsou položky v poli se seznamem seřazené.

public:
 property bool Sorted { bool get(); void set(bool value); };
public bool Sorted { get; set; }
member this.Sorted : bool with get, set
Public Property Sorted As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud je pole se seznamem seřazeno; falsev opačném případě . Výchozí formát je false.

Výjimky

Došlo k pokusu o seřazení ComboBox připojeného ke zdroji dat.

Poznámky

Tato vlastnost určuje, zda ComboBox seřadí existující položky a přidá nové položky do odpovídající seřazené pozice v seznamu. Tuto vlastnost můžete použít k automatickému řazení položek v .ComboBox Při přidávání položek do seřazeného ComboBoxseznamu se položky přesunou do příslušného umístění v seřazeném seznamu. Když nastavíte vlastnost na false, nové položky se přidají na konec existujícího seznamu. Řazení nerozlišuje velká a malá písmena a abecedně vzestupně.

Při pokusu o Sorted nastavení vlastnosti v ovládacím prvku vázaném na data se vyvolá ArgumentException. Data musíte seřadit pomocí podkladového datového modelu.

Platí pro