BindableObject.GetValue(BindableProperty) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu obsaženou v BindableProperty.

public object GetValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.GetValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj

Parametry

property
BindableProperty

BindableProperty, pro který získat hodnotu.

Návraty

Object

Hodnota obsažená v souboru BindableProperty.

Poznámky

GetValue(BindableProperty)a SetValue slouží k přístupu k hodnotám vlastností, které jsou implementovány .BindableProperty To znamená, že vývojáři aplikací obvykle poskytují rozhraní pro vázanou vlastnost definováním public vlastnosti, jejíž příslušenství přetypuje výsledek GetValue(BindableProperty) na příslušný typ a vrací ho a jehož getset příslušenství používá SetValue k nastavení hodnoty na správnou vlastnost. Vývojáři aplikací by neměli provádět žádné další kroky ve veřejné vlastnosti, která definuje rozhraní vázané vlastnosti.

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit rozhraní svázatelné vlastnosti pro implementaci, která bude poskytována v cílové vlastnosti při vytváření vazby za běhu.

class MyBindable : BindableObject
{
  public static readonly BindableProperty MyProperty = 
    BindableProperty.Create<MyBindable, string> (w => w.My, default(string));

  public string My {
    get { return (string)GetValue (MyProperty); }
    set { SetValue (MyProperty, value); } 
  }
}

Platí pro