Let – klauzule (Visual Basic)

Vypočítá hodnotu a přiřadí ji k nové proměnné v rámci dotazu.

Syntax

Let variable = expression [, ...] 

Součásti

Období Definice
variable Povinná hodnota. Alias, který lze použít k odkazování na výsledky zadaného výrazu.
expression Povinná hodnota. Výraz, který se vyhodnotí a přiřadí zadané proměnné.

Poznámky

Klauzule Let umožňuje vypočítat hodnoty pro každý výsledek dotazu a odkazovat na ně pomocí aliasu. Alias lze použít v jiných klauzulích, jako je klauzule Where . Klauzule Let umožňuje vytvořit příkaz dotazu, který je čitelnější, protože můžete zadat alias pro klauzuli výrazu, která je součástí dotazu, a nahradit alias při každém použití klauzule výrazu.

Do klauzule můžete zahrnout libovolný počet variable přiřazení Let aexpression. Jednotlivá přiřazení oddělte čárkou (,).

Příklad

Následující příklad kódu používá klauzuli Let k výpočtu 10% slevy na produkty.

Dim discountedProducts = From prod In products
             Let Discount = prod.UnitPrice * 0.1
             Where Discount >= 50
             Select prod.ProductName, prod.UnitPrice, Discount

For Each prod In discountedProducts
  Console.WriteLine("Product: {0}, Price: {1}, Discounted Price: {2}",
           prod.ProductName, prod.UnitPrice.ToString("$#.00"),
           (prod.UnitPrice - prod.Discount).ToString("$#.00"))
Next

Viz také