Rozpočtování

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pomocí rozpočtování lze nastavit, vytvořit a zobrazit rozpočty. Rozpočtování může zahrnovat kontrolu rozpočtu, kterou lze použít ke sledování rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro plánované a skutečné nákupy a výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit pro původní rozpočet, převody rozpočtu a revize rozpočtu. Dále můžete vytvořit položky registru rozpočtu pro břemena a předběžná břemena pro nákupy a plánované výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit automaticky při převodu rozpočtů do hlavní knihy z jiných modulů, jako je například modul Řízení projektu a účetnictví nebo Dlouhodobý majetek.

Můžete určit, které finanční dimenze z účtových osnov jsou k dispozici pro základní rozpočtování a kontrolu rozpočtu. Při konfiguraci kontroly rozpočtu definujte časové intervaly rozpočtu, délku rozpočtového cyklu, rozpočtové prahy, správce rozpočtu, rozpočtové skupiny a výpočet, který se používá ke kontrole dostupných rozpočtových prostředků. Dostupné rozpočtové prostředky lze ověřit při zadání zdrojových dokumentů a účetních deníků. Můžete zobrazit stav a historii položek registru rozpočtu, statistik kontroly rozpočtu, skutečné rozpočtové částky, detaily rozpočtu a dostupných rozpočtových prostředků.

Poznámka

Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.

Nové nebo změněné pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3

Organizace obvykle připravují provozní rozpočet, který pokrývá jeden nebo dva roky, a kapitálový rozpočet, který porývá několik let. Provozní rozpočet může obsahovat plán výdajů pro průběžné služby a krátkodobé iniciativy. Kapitálový rozpočet může obsahovat plán výdajů pro projekty akvizice a vytváření majetku.

V modulu rozpočtování můžete konfigurovat a nastavit procesy plánování rozpočtu na a základě rozpočtových cyklů a hlavní knihy pro danou organizaci. Procesy plánování rozpočtu obsahují fáze a workflowy, které automaticky přesunují plány rozpočtu ke kontrole a schválení. Plány rozpočtu obsahují data v několika scénářích, které lze porovnávat a analyzovat, aby bylo možné rozvíjet a přijmout návrhy optimálního rozpočtu, které budou ve vaší organizaci fungovat.

Obchodní procesy

Business process diagram for the Budgeting module

Sestavování rozpočtu v kostce

Důležité úkoly

Hlavní formuláře

Nastavení základní rozpočtování

Parametry rozpočtu (formulář)

Nastavení rozpočtové kontroly

Konfiguraci kontroly rozpočtu (formulář)

Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu

Konfigurace (formulář) plánování rozpočtu

Rozpočtové plánování (formulář)

Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů

Plán rozpočtu (formulář)

Vytvoření položek registru rozpočtu

Položka registru rozpočtu (formulář)

Zobrazení stavu a historie rozpočtových položek registru

Statistika kontroly rozpočtu (formulář)

Scénář: Použijte kontrolu rozpočtu na nákupní objednávce

Integrace modulu Rozpočtování

Modul Rozpočtování lze integrovat do následujících modulů:

Viz také

Plánování rozpočtu

Základní rozpočtování a kontrola rozpočtu

Sestavy aplikace Microsoft Dynamics AX