Použití ukázkových dotazů

Důležité

Microsoft Fabric je ve verzi Preview.

V tomto článku se dozvíte, jak pomocí ukázkových dotazů KQL získat počáteční pohled na data.

Dotaz je požadavek jen pro čtení na zpracování dat a vrácení výsledků. Požadavek je uvedený v prostém textu pomocí modelu toku dat, který se snadno čte, umožňuje vytvářet a automatizovat. Dotazy se vždy spouští v kontextu konkrétní tabulky nebo databáze. Dotaz se skládá minimálně z odkazu na zdroj dat a jednoho nebo více operátorů dotazu použitých v pořadí, které jsou vizuálně označeny pomocí znaku svislé čáry (|) k oddělení operátorů.

Další informace o dotazovací jazyk Kusto najdete v tématu přehled dotazovací jazyk Kusto (KQL).

Informace o používání ukázkových dotazů SQL najdete v tématu Ukázkové dotazy SQL.

Požadavky

Dotaz na tabulku

  1. Ve stromu dat vyberte nabídku Další [...] v požadované tabulce >Tabulka dotazů. Ukázkové dotazy se spouští v kontextu vybrané tabulky.

    Snímek obrazovky stromu dat s nabídkou Další v tabulce Možnost Tabulka dotazu je zvýrazněná.

  2. Výběrem jednoho dotazu vyplňte okno Prozkoumat data . Dotaz se automaticky spustí a zobrazí výsledky.

    Snímek obrazovky s oknem Prozkoumat data zobrazující výsledky dotazů ukázkových dotazů v Real-Time Analytics

Další kroky