Vytvoření a úprava virtuálních tabulek, které obsahují data z externího zdroje dat

Virtuální tabulka je vlastní tabulka v Microsoft Dataverse, která má sloupce obsahující data z externího zdroje dat. Virtuální tabulky se v aplikaci uživatelům jeví jako běžné řádky tabulky, obsahují ale data pocházející z externí databáze, jako je například Azure SQL Database. Řádky založené na virtuálních tabulkách jsou dostupné ve všech klientech vyvinutých pomocí webových služeb Dataverse.

V minulosti bylo pro integraci různorodých zdrojů dat potřeba vytvořit konektor pro přesunutí dat nebo vlastní modul plug-in, a to buď na straně klienta, nebo na straně serveru. Pomocí virtuálních tabulek však můžete provést přímé připojení k externímu zdroji dat za běhu tak, aby konkrétní data z externího zdroje dat byla k dispozici v prostředí bez nutnosti replikace dat.

Virtuální tabulky se skládají ze tří hlavních součástí – zprostředkovatele dat, řádku zdroje dat a virtuální tabulky. Zprostředkovatel dat se skládá z modulů plug-in a tabulky zdroje dat. Zdroj dat je řádek tabulky v Dataverse, který obsahuje metadata, jež představují schéma parametrů připojení. Každá virtuální tabulka odkazuje na zdroj dat v definici tabulky.

Dataverse obsahuje zprostředkovatele dat OData, kterého lze použít pro připojení k webové službě OData v4, jež přistupuje k externím datům.

Alternativně mohou vývojáři vytvářet vlastní zprostředkovatele dat. Zprostředkovatelé dat jsou nainstalováni v prostředí jako řešení. Další informace: Dokumentace pro vývojáře: Začínáme s virtuálními tabulkami

Východy virtuální tabulky

 • Vývojáři můžou implementovat moduly plug-in pro čtení, aktualizaci a odstranění externích dat pomocí webových služeb Dataverse a nástroje pro registraci modulů plug-in.
 • Úpravci systému mohou použít průzkumníka řešení Power Apps ke konfiguraci řádku zdroje dat a vytvoření virtuálních tabulek, které slouží pro přístup k externím datům bez psaní jakéhokoli kódu.
 • Při práci s řádky vytvořenými pomocí virtuální tabulky se data koncovým uživatelům zobrazují ve sloupcích, mřížkách, výsledcích hledání a sestavách a řídicích panelech založených na jazyku FetchXML.

Přidání zdroje dat používaného virtuálními tabulkami

Vývojáři mohou vytvořit vlastní modul plug-in a použít jej jako zprostředkovatele dat pro virtuální tabulku. Případně můžete použít poskytnutého poskytovatele dat OData v4. Další infirmace: Konfigurace zprostředkovatele dat OData v4, požadavky a osvědčené postupy

 1. Přihlaste se do Power Apps a poté vyberte Nastavení > Upřesnit nastavení.

 2. Přejděte na Nastavení > Správa > Zdroje dat virtuální entity.

 3. Na panelu akcí vyberte Nový.

 4. V dialogu Vybrat zprostředkovatele dat vyberte některý z následujících zdrojů dat a zvolte OK.

  Zprostředkovatel dat Popis
  Vlastní zprostředkovatel dat Pokud jste importovali modul plug-in zprostředkovatele dat, zprostředkovatel dat se zobrazí zde. Další informace: Dokumentace pro vývojáře: Začínáme s virtuálními tabulkami
  Zprostředkovatel dat OData v4 Dataverse obsahuje poskytovatele dat OData, které lze používat s webovými službami OData v4. Další infirmace Konfigurace zprostředkovatele dat OData v4, požadavky a osvědčené postupy

Přidání zabezpečeného sloupce do zdroje dat

Sloupce pro zdroj dat vytváříte stejným způsobem jako jakoukoli jinou tabulku. U dat, která jsou zašifrovaná nebo citlivá, povolte atribut tajný zdroj dat na vlastním sloupci zdroje dat. Chcete-li například zabezpečit sloupec obsahující řetězec pro připojení databáze.

Poznámka

Atribut Tajný zdroj dat je k dispozici pouze u sloupců, které jsou přidány do formuláře zdroje dat.

Atribut Tajný zdroj dat.

Vytvoření virtuální tabulky

Virtuální tabulku můžete vytvořit stejně jako jakékoli jiné tabulky v Dataverse s přídavkem několika dalších atributů, které jsou zde popsané. Virtuální tabulky je nutné vytvářet pomocí průzkumníka řešení.

Poznámka

Přestože lze vytvořit virtuální tabulku výběrem položky Žádný jako zdroje dat, pro získávání dat virtuální tabulka vyžaduje zdroj dat. Další informace Přidání zdroje dat používaného virtuálními tabulkami

Otevřete Průzkumníka řešení.

Část názvu libovolné virtuální tabulky, kterou vytvoříte, je předponou vlastního nastavení. To je nastaveno podle vydavatele řešení pro řešení, na kterém právě pracujete. Pokud záleží na předponě vlastního nastavení, ujistěte se, že pracujete v nespravovaném řešení nebo výchozím řešení, kde předpona vlastního nastavení má být předponou pro tuto virtuální tabulku. Další informace: Změna předpony vydavatele řešení.

Otevření nespravovaného řešení

 1. Na Power Apps vyberte možnost Řešení z levého podokna navigace a poté na panelu nástrojů vyberte možnost Přepnout do klasického. Pokud se položka nenachází v levém podokně navigace, vyberte možnost …Více a poté vyberte požadovanou položku.

 2. V seznamu Všechna řešení otevřete požadované nespravované řešení.

Vytvoření virtuální tabulky

 1. V Průzkumníku řešení vytvořte novou tabulku. Chcete-li to provést, zvolte Entity v levém navigačním podokně a potom zvolte Nová.

 2. Na kartě Obecné v sekci Definice entity zvolte Virtuální entita a potom v rozevíracím seznamu Zdroj dat vyberte požadovaný zdroj dat.

  Možnost virtuální tabulky v definici tabulky.

 3. V definici entity vyplňte následující povinné sloupce.

  Pole Popis
  Externí název Zadejte název tabulky v externím zdroji dat, na který se mapuje tato tabulka.
  Externí název kolekce Zadejte plurální název tabulky v externím zdroji dat, na který se mapuje tato tabulka.

  Zde je příklad virtuální tabulky s názvem Film, která používá zprostředkovatele dat Azure Cosmos DB pro přístup k souborům dokumentů.

  Definice virtuální tabulky pomocí zprostředkovatele dat Azure Cosmos DB.

  Důležité

  Několik možností, jako jsou Přístupové týmy, Fronty a Vytvořit, není u virtuálních tabulek k dispozici. Další informace Důležité informace při používání virtuálních tabulek

  Podle potřeby vyplňte další požadované a volitelné vlastnosti, jako například názvy zobrazení a plurální názvy. Další informace o těchto vlastnostech naleznete v tématu Vytváření a úprava tabulek.

 4. Vytvořte a přidejte jedno nebo více sloupců pro virtuální tabulku. Kromě standardních vlastností sloupce potřebných k vytvoření vlastního sloupce jsou pro každý vlastní sloupec, které vytvoříte pro virtuální tabulku, k dispozici tyto volitelné vlastnosti.

  Pole Popis
  Externí název Obvykle je to jedinečný název pro identifikaci dat, která chcete zobrazit ve sloupci.
  Název externího typu Pokud je vytvořený typ sloupce OptionSet: Tato vlastnost se mapuje na externí název sady hodnot v externí službě pro tuto volbu. To může být obvykle výčet nebo název třídy hodnoty řetězce. Název externího typu lze použít, pokud je požadován plně kvalifikovaný název. Například jako Název typu s OData, kde parametry v dotazu vyžadují plně kvalifikovaný název, jako například [Název typu].[Hodnota].
  Externí hodnota Pokud je vytvořený typ sloupce OptionSet: Tato vlastnost se mapuje na odpovídající hodnotu v externím zdroji dat pro položku volby. Tato hodnota slouží k určení, kterou položku volby zobrazit v aplikaci.

  Zadejte další vlastnosti podle potřeby. Další informace o těchto vlastnostech naleznete v tématu Vytváření a úprava sloupců.

 5. ZvolteUložit a zavřít na stránce vlastností Sloupec.

 6. Na panelu nástrojů Průzkumníka řešení zvolte Uložit.

 7. Na panelu nástrojů Průzkumníka řešení zvolte Publikovat.

 8. Zavřete Průzkumníka řešení.

Důležité informace při používání virtuálních tabulek

Virtuální tabulky mají tato omezení.

 • Existující tabulky nelze převést na virtuální tabulky.
 • Ve výchozím nastavení virtuální tabulky obsahují pouze Název a ID sloupce. Nejsou podporovány žádné jiné sloupce spravované systémem, například Stav nebo Vytvořeno dne/Upraveno dne.
 • Virtuální tabulky nepodporují vlastní sloupce s typy dat Měna, Obrázek nebo Zákazník.
 • Virtuální tabulky nepodporují auditování.
 • Sloupce virtuálních tabulek nelze použít v souhrnných nebo počítaných sloupcích.
 • Virtuální tabulka nemůže být typem aktivity tabulky.
 • Řídicí panely a grafy nejsou u virtuálních tabulek podporovány.
 • Mnoho funkcí, které ovlivňují řádky tabulky, nelze povolit pomocí virtuálních tabulek. Příklady zahrnují fronty, správu znalostí, smlouvy SLA, vyhledávání duplicit, sledování změn, mobilní offline schopnost, zabezpečení sloupců, vyhledávání Dataverse a řešení portálů Power Pages.
 • Virtuální tabulky jsou ve vlastnictví organizace a nepodporují koncepty zabezpečení Dataverse na úrovni řádku. Doporučujeme implementovat vlastní model zabezpečení pro externí zdroj dat.
 • Vlastnosti metadat sloupce, které se ověřují při aktualizaci, se nevztahují na virtuální tabulky. Například sloupec Celé číslo v poli virtuální tabulky může být nastaveno tak, aby jeho minimální hodnota byla nula. Vzhledem k tomu, že hodnota pochází z externího zdroje dat, však dotaz při načítání z virtuální tabulky vrátí hodnoty menší než nula. Vůastnost minimální hodnoty není v dotazu zahrnuta. Stále musíte filtrovat hodnoty, které mají být větší než 0, pokud je to, co je potřeba.
 • Virtuální tabulky nepodporují sledování změn a nelze je synchronizovat pomocí funkce aplikace Dataverse, jako je Data Export Service nebo Azure Synapse Link for Dataverse.
 • Na odchozím portu 443 jsou povoleny virtuální tabulky, které používají poskytovatele dat OData v4.
 • Toky obchodních procesů nejsou podporovány virtuálními tabulkami. Více informací: Když uživatel aktivuje tok obchodního procesu, dojde k neočekávané chybě

Když uživatel aktivuje tok obchodního procesu, dojde k neočekávané chybě

Když se uživatel pokusí aktivovat tok obchodního procesu, může se mu zobrazit zpráva „neočekávaná chyba“. Při prohlížení souboru protokolu se zobrazí následující položka protokolu.

ErrorCode: 0x80040216 Zpráva: System.Web.HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> Microsoft.Crm.CrmException: Business process flow cannot be enabled for Virtual Entity

K tomuto problému dochází, protože virtuální tabulky nepodporují toky obchodních procesů.

Viz také

Požadavky poskytovatele dat OData v4 a osvědčené postupy
Vytvoření a úprava tabulek
Konfigurace virtuálních tabulek v Power Pages

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).