Začínáme s Azure PowerShellem

Azure PowerShell je navržený pro správu prostředků Azure z příkazového řádku. Azure PowerShell použijte, když chcete sestavit automatizované nástroje, které využívají model Azure Resource Manageru. Můžete si ho vyzkoušet v prohlížeči pomocí služby Azure Cloud Shell nebo nainstalovat na místním počítači.

Tento článek vám pomůže začít s Azure PowerShellem a seznámí vás se základními koncepcemi jeho fungování.

Instalace nebo spuštění v Azure Cloud Shellu

Nejjednodušší způsob, jak začít s Azure Powershellem, je vyzkoušet si ho v prostředí Azure Cloud Shell. Pokud ho chcete zprovoznit v Azure Cloud Shellu, projděte si rychlé zprovoznění pro PowerShell ve službě Azure Cloud Shell. Cloud Shell spouští PowerShell v linuxovém kontejneru, takže funkce specifické pro Windows nejsou k dispozici.

Až budete připravení nainstalovat Azure PowerShell na místním počítači, postupujte podle pokynů v tématu Instalace modulu Azure PowerShellu.

Přihlášení k Azure

K interaktivnímu přihlášení použijte rutinu Connect-AzAccount. Pokud používáte Cloud Shell, tento krok přeskočte. Vaše relace Azure Cloud Shellu je už ověřená pro prostředí, předplatné a tenanta, kteří tuto relaci spustili.

Connect-AzAccount

Cloudové služby Azure nabízejí prostředí kompatibilní s místními zákony a předpisy pro zpracování dat. Pro účty v regionálním cloudu se přihlaste pomocí parametru Environment . Pomocí rutiny Get-AzEnvironment zjistěte název prostředí pro vaši oblast. Pokud se chcete například přihlásit k Azure China 21Vianetu:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

Počínaje modulem Az PowerShell verze 5.0.0 Connect-AzAccount se ve výchozím nastavení zobrazí výzva k přihlášení na základě interaktivního prohlížeče. Zadáním parametru UseDeviceAuthentication můžete pro PowerShell verze 6 a vyšší získat řetězec tokenu, který byl dřív výchozí.

Po přihlášení se zobrazí informace o tom, které z vašich předplatných Azure je aktivní. Pokud ve svém účtu máte více předplatných a chcete vybrat jiné, pomocí rutiny Get-AzSubscription získejte seznam vašich dostupných předplatných a pak použijte rutinu Set-AzContext s ID vašeho předplatného. Další informace o správě předplatných Azure v Azure PowerShellu najdete v tématu Použití několika předplatných Azure.

Po přihlášení použijte rutiny Azure PowerShellu k zajištění přístupu k prostředkům v rámci předplatného a jejich správy. Další informace o procesu přihlášení a metodách ověřování najdete v tématu Přihlášení pomocí Azure PowerShellu.

Vyhledání příkazů

Rutiny Azure PowerShellu využívají standardní konvenci PowerShellu pro tvorbu názvů, Verb-Noun. Sloveso (verb) popisuje akci (mezi příklady patří New, Get, Set, Remove) a podstatné jméno (noun) popisuje typ prostředku (mezi příklady patří AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Podstatná jména v Azure PowerShellu vždycky začínají předponou Az. Kompletní seznam standardních sloves najdete v tématu věnovaném schváleným slovesům pro příkazy PowerShellu.

Znalost podstatných jmen, sloves a dostupných modulů Azure PowerShell vám pomůže vyhledat příkazy s využitím rutiny Get-Command. Pokud například chcete najít všechny příkazy související s virtuálními počítači, které využívají sloveso Get:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

Tato tabulka obsahuje seznam typů prostředků, odpovídajících modulů Azure PowerShellu a předpon podstatných jmen, které se dají použít s rutinou Get-Command, a pomáhá tak při hledání běžných příkazů:

Typ prostředku Modul Azure PowerShellu Předpona podstatného jména
Skupina prostředků Az.Resources AzResourceGroup
Virtual Machines Az.Compute AzVM
Účty úložiště Az.Storage AzStorageAccount
Key Vault Az.KeyVault AzKeyVault
Webové aplikace Az.Websites AzWebApp
Databáze SQL Az.Sql AzSqlDatabase

Kompletní seznam modulů v Azure PowerShellu najdete v seznamu modulů Azure PowerShellu, který je hostovaný na GitHubu.

Shromažďování dat

Azure PowerShell ve výchozím nastavení shromažďuje telemetrická data. Společnost Microsoft agreguje shromážděná data pro identifikaci vzorů využití, identifikaci běžných problémů a zlepšení prostředí Azure PowerShellu. Microsoft Azure PowerShell neshromažďuje žádná soukromá ani osobní data. Například údaje o využití pomáhají identifikovat problémy, jako jsou rutiny s nízkou úspěšností, a pomáhají určit priority naší práce.

Přestože oceňujeme přehledy, které tato data poskytují, chápeme také, že ne každý chce údaje o využití odesílat. Shromažďování dat můžete zakázat pomocí rutiny Disable-AzDataCollection. Můžete si také přečíst naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, kde se dozvíte víc.

Seznámení se základy Azure PowerShellu s využitím rychlých zprovoznění a kurzů

Pokud chcete začít s Azure PowerShellem, vyzkoušejte si podrobný kurz pro nastavení virtuálních počítačů a seznámení s tím, jak se na ně dotazovat.

K dispozici jsou také rychlá zprovoznění Azure PowerShellu pro další oblíbené služby Azure:

Další kroky