Používání katalogu služeb Service Manageru k nabízení služeb

Důležité

Tato verze Service Manager dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Service Manager 2022.

Tento článek obsahuje přehled použití katalogu služeb v Service Manager. Tento článek obsahuje také postupy, které se týkají scénářů konfigurace správy pro katalog služeb.

Katalog služeb je kolekce položek, pomoci, akcí nebo seskupení, které pracovníci IT a infrastruktura poskytují a zpřístupňuje koncovým uživatelům na portálu Self-Service v Service Manager. V konzole Service Manager vytvoříte položky katalogu, které popisují tyto položky v pracovním prostoru Knihovna, pomocí následujících uzlů:

 • Nabídky žádostí

 • Nabídky služeb

Uzel Nabídky žádostí se používá k vytvoření položky katalogu, která popisuje položku, pomoc nebo akci, která je k dispozici koncovým uživatelům. Také definuje informace pro zobrazení dotazů uživatelům a článků znalostní báze, které jsou přidruženy k nabídce.

Po jejím vytvoření můžete nastavit stav nabídky žádosti jako Koncept nebo Publikováno. Stav konceptu znamená, že nabídka žádosti není publikovaná a dostupná pro katalog služeb. To zabrání koncovým uživatelům v vyžádání nabídky. Když nastavíte stav nabídky žádosti na Publikováno, zobrazí se v katalogu, kde o ni můžou uživatelé požádat, pokud jim byl udělen přístup ke skupině položek katalogu, která obsahuje nabídku žádosti.

Uzel Nabídky služeb je používán k tvorbě položek katalogu, které nabídku služeb zařadí do kategorií.

Vytvoření vlastních kategorií nabídek služeb

Ve výchozím nastavení Service Manager zahrnuje pouze kategorii Nabídky služeb Obecné. Vaše organizace ale bude pravděpodobně potřebovat další kategorie, které vám pomůžou uspořádat nabídky služeb poskytované koncovým uživatelům prostřednictvím katalogu služeb. Následující postup slouží k přidání dalších kategorií do katalogu služeb.

Rozšíření kategorií nabídek služeb

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna vyberte Seznamy a pak do pole Filtr zadejte nabídka.
 3. V zobrazení Seznamy vyberte Kategorie nabídky služeb a pak v seznamu Úlohy v části Kategorie nabídky služeb vyberte Vlastnosti.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti seznamu přidejte požadované kategorie nabídek služeb a kliknutím na OK dialogové okno zavřete. Přidejte například následující kategorie:
  • Data Center
  • Přístup a zabezpečení
  • Communication Services
 5. Výběrem OK zavřete dialogové okno Vlastnosti seznamu .

Vytvořit nabídku služeb

Nabídky služeb jsou logické skupiny nabídek žádostí. Nabídky služeb i jejich žádosti jsou uživatelům portálu Self-Service k dispozici, pokud je jejich stav nastavený na Publikováno a pokud koncovým uživatelům byla přiřazena odpovídající role Service Manager uživatele. Přístup ke katalogu služeb můžou používat jenom uživatelé, kteří mají přiřazenou roli uživatele přidruženou ke skupině katalogů obsahující položky katalogu Self-Service.

Vytvoření nabídky služeb

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb a pak vyberte Nabídky služeb.
 3. V podokně Úlohy v části Nabídky služeb vyberte Vytvořit nabídku služeb . Otevře se Průvodce vytvořením nabídky služeb.
 4. Na stránce Než začnete si přečtěte pokyny a vyberte Další.
 5. Na stránce Obecné proveďte tyto kroky:
  1. Do pole Název zadejte název nabídky služeb. Zadejte například Access Services.
  2. Volitelně můžete vedle položky Obrázekbuď přejít k souboru obrázku, nebo ponechat výchozí výběr.
  3. V seznamu Kategorie vyberte kategorii, do které bude tato nabídka služby patřit. Vyberte například Přístup a zabezpečení.
  4. V seznamu Jazyk ponechte výchozí výběr nebo vyberte jazyk.
  5. Do textového pole Přehled zadejte krátký přehled, který popisuje nabídku služeb, která se zobrazí na domovské stránce portálu Self-Service Portal. Zadejte například Přístup ke skupině AD, Přístup k testovacím prostředím.
  6. Do pole popis zadejte popis, který se zobrazí na stránce nabídky služeb na portálu Self-Service Portal.
  7. Vedle sady Management Pack vyberte nezapečetěnou sadu Management Pack podle svého výběru a vyberte Další. Pokud jste například dříve vytvořili sadu s názvem Vzorová sada Management Pack, vyberte ji.
 6. Na stránce Podrobné informace proveďte tyto kroky:
  1. Do pole Informace o smlouvě o úrovni služeb zadejte souhrn informací o smlouvě o úrovni služeb (SLA). Zadejte například smlouvy SLA pro tyto požadavky v rozsahu 1 až 2 pracovní dny v závislosti na závažnosti požadavků. Další informace potřebujete kliknutím na následující odkaz.
  2. Do prvního pole Odkaz na další informace zadejte hypertextový odkaz, který uživatelé můžou vybrat a zobrazit další informace o smlouvě SLA pro tuto nabídku služby.
  3. Do pole Informace o nákladech zadejte souhrn všech nákladů spojených s požadavky, které budou seskupeny v této nabídce služby.
  4. Do druhého pole Odkaz na další informace zadejte hypertextový odkaz, který uživatelé můžou vybrat a zobrazit další informace o všech nákladech spojených s požadavky, které budou seskupeny v této nabídce služby.
  5. Vyberte Další.
 7. Volitelně můžete na stránce Související služby přidat související obchodní služby přidružené k nabídce služeb a vybrat Další.
 8. Volitelně můžete na stránce Články znalostní báze přidat související články znalostní báze přidružené k nabídce služby a vybrat Další.
 9. Volitelně můžete na stránce Žádost o nabídku přidat související nabídky žádostí přidružené k nabídce služby a vybrat Další.
 10. Na stránce Publikovat v seznamu Stav nabídky vyberte Publikováno , nastavte vlastníka nabídky na sebe a vyberte Další.
 11. Na stránce Souhrn zkontrolujte informace a vyberte Vytvořit.
 12. Na stránce Dokončení vyberte Zavřít.

Vytvoření šablon žádostí o službu pro nové nabídky žádostí

Ve výchozím nastavení Service Manager obsahuje řadu šablon žádostí o služby, které jsou založené na obecné šabloně incidentu. Zobrazením šablony získáte přehled o kategoriích informací, které se mají shromažďovat a předávat koncovým uživatelům při odesílání žádostí prostřednictvím portálu Self-Service. Pomocí následujícího postupu můžete vytvořit novou šablonu žádosti o službu bez použití výchozí šablony žádosti o obecný incident.

Vytvoření šablony žádosti o službu

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna vyberte Šablony a pak v seznamech Úlohy v části Šablony vyberte Vytvořit šablonu.
 3. V dialogovém okně Vytvořit šablonu zadejte do pole Název název šablony. Zadejte například Žádost o členství ve skupině.
 4. Do pole Popis zadejte popis šablony. Zadejte například Tato šablona se používá k vyžádání členství ve skupině.
 5. Vedle položky Předmět vyberte Procházet, vyberte Žádost o službu a vyberte OK.
 6. Výběrem okzavřete dialogové okno Vytvořit šablonu a otevřete formulář Šablona žádosti o služby v režimu šablony.
 7. Ve formuláři Šablona žádosti o službu do pole Název zadejte Žádost o členství ve skupině Služby Active Directory.
 8. Do pole Popis zadejte popis účelu formuláře. Zadejte například Tato šablona se používá k vyžádání členství ve skupině služby Active Directory.
 9. V seznamu Naléhavost vyberte Střední a v seznamu Priorita vyberte Střední.
 10. V seznamu Zdroj vyberte Portál a vyberte kartu Aktivity .
 11. Na kartě Aktivity vyberte tlačítko Přidat . Otevře se dialogové okno Vybrat šablonu , do kterého přidáte aktivitu.
 12. Vyberte Výchozí Zkontrolovat aktivitu a výběrem OKzavřete dialogové okno Vybrat šablonu a otevřete dialogové okno Zkontrolovat šablonu aktivity .
 13. Do pole Název zadejte název aktivity kontroly. Zadejte například Schválení pro uživatele, který žádá o členství ve skupině AD.
 14. Výběrem možnosti Přidat otevřete dialogové okno Revidující a vyberte uživatele, který bude schvalovat žádosti o tuto žádost o službu. Kliknutím na TLAČÍTKO OK dialogové okno zavřete.
 15. Vyberte OK a zavřete formulář Zkontrolovat šablonu aktivity .
 16. Přidejte další aktivitu a pak vyberte šablonu Výchozí ruční aktivita .
 17. Ve formuláři Šablona ruční aktivity zadejte do pole Název název ruční aktivity. Zadejte například Přidat žádajícího uživatele do seznamu skupin Active Directory v ovlivněných položkách konfigurace.
 18. Vedle položky Implementátor aktivity vyberte uživatele, který je zodpovědný za aktivitu, a výběrem OK zavřete formulář Šablona ruční aktivity .
 19. Výběrem ok zavřete formulář Šablona žádosti o služby .

Vytvořit nabídku žádosti

Nabídky žádostí jsou položky katalogu, které popisují položku, pomoc nebo akci, která je dostupná koncovým uživatelům v katalogu služeb. Nabídky služeb jsou obvykle umístěny v logických skupinách nabídek služeb. Nabídky služeb i jejich nabídky žádostí jsou uživatelům portálu Self-Service k dispozici, pokud je stav nabídek nastavený na Publikováno a pokud byla koncovým uživatelům přiřazena odpovídající role Service Manager uživatele. Přístup ke katalogu služeb můžou Self-Service používat jenom uživatelé, kteří mají přiřazenou roli uživatele přidruženou ke skupině katalogů obsahující položky katalogu.

Pomocí následujícího postupu můžete vytvořit nabídku žádosti.

Vytvoření nabídky žádosti

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb a pak vyberte Nabídky žádostí.
 3. V podokně Úlohy v části Nabídky žádostí vyberte Vytvořit nabídku žádosti a otevřete Průvodce vytvořením nabídky žádosti.
 4. Na stránce Než začnete si přečtěte pokyny a vyberte Další.
 5. Na stránce Obecné proveďte tyto kroky:
  1. Do pole Název zadejte název nabídky žádosti. Zadejte například Přístup ke skupině Služby Active Directory.
  2. Volitelně můžete vedle položky Obrázekbuď přejít k souboru obrázku, nebo ponechat výchozí výběr.
  3. Do textového pole Popis zadejte krátký popis nabídky žádosti, která se zobrazí na stránce Self-Service Portal. Zadejte například Použít tuto nabídku žádosti a požádejte o členství ve skupině služby Active Directory.
  4. V části Vybrat šablonu vyberte Žádost o služby a pak v dialogovém okně Vybrat šablonu vyberte šablonu, kterou jste dříve vytvořili pro žádost o službu. Vyberte například šablonu Požádat o členství ve skupině a vyberte OK.
  5. Vedle položky Management Pack vyberte nezapečetěnou sadu Management Pack podle svého výběru a vyberte Další. Pokud jste například dříve vytvořili sadu s názvem Vzorová sada Management Pack, vyberte ji.
 6. Na stránce Výzvy uživatele zadejte otázky pro uživatele nebo definujte další pokyny, které se zobrazí na portálu Self-Service, když uživatel odešle žádost provedením následujících kroků:
  1. Do pole Pokyny k formuláři zadejte souhrn informací, které musí uživatel pro žádost zadat. Zadejte například níže uvedené informace a požádejte o členství ve skupině Služby Active Directory.
  2. V části Zadejte výzvy nebo informační text vyberte Přidat; do pole Uživatelské výzvy nebo informace zadejte Zadejte své nákladové středisko. v seznamu Typ odpovědi vyberte Povinné; a v seznamu Typ výzvy vyberte Celé číslo.
  3. Do druhého pole Zadejte výzvy nebo Informace zadejte Vyberte seznam skupin služby Active Directory, ke kterým potřebujete přístup. v seznamu Typ odpovědi vyberte Povinné; a v seznamu Typ výzvy vyberte Výsledky dotazu.
  4. Do třetího pole Zadejte výzvy nebo informace zadejte Zadejte odůvodnění této žádosti. v seznamu Typ odpovědi vyberte Povinné; a v seznamu Typ výzvy vyberte Text.
  5. Vyberte Další.
 7. Na stránce Konfigurovat výzvy nakonfigurujte výzvy tak, aby se omezil vstup uživatele, aby uživatelé zadali informace potřebné ke splnění svých požadavků, a to provedením následujících kroků:
  1. Vyberte výzvu Zadejte nákladové středisko a vyberte Konfigurovat.
  2. V dialogovém okně Konfigurovat celočíselný ovládací prvek vyberte Omezit rozsah celých čísel, nastavte minimální hodnotu na 1000 a maximální hodnotu na 6999 a výběrem OK zavřete dialogové okno.
  3. Vyberte výzvu Vyberte skupiny Služby Active Directory, ke kterým chcete mít přístup , a výběrem možnosti Konfigurovat otevřete dialogové okno Konfigurovat výběr instance .
  4. V dialogovém okně Konfigurovat výběr instancí v seznamu Často používané základní třídy vyberte Všechny základní třídy; do pole filtru zadejte Aktivní; a pak vyberte Skupina služby Active Directory.
  5. Vyberte kartu Konfigurovat kritéria (volitelné). v seznamu vlastností v části Uživatel vyberte Oddělení. a vyberte Přidat omezení.
  6. V poli Kritéria vyberte Oddělení se rovná; v seznamu Nastavit token vyberte Vybrat token; a vyberte 1. Zadejte své nákladové středisko: Celé číslo.
  7. Pokud podmínka není nastavená na rovná se, vyberte rovná se.
  8. Vyberte kartu Zobrazované sloupce a pak vyberte Zobrazované jméno, Oddělení a Příjmení.
  9. Vyberte kartu Možnosti , vyberte Povolit uživateli vybrat více objektů a pak vyberte Přidat objekty vybrané uživatelem jako ovlivněné položky konfigurace.
  10. Výběrem OKzavřete dialogové okno Konfigurovat výběr instance a vyberte Další.
 8. Na stránce Mapové výzvy přidružte výzvy k různým polím žádosti o službu nebo jejích aktivit v závislosti na složitosti formuláře a rozšíření třídy, kterou jste vytvořili. Proveďte následující kroky, chcete-li přidružit odůvodnění ke kontrolní aktivitě:
  1. Vyberte Schválení pro uživatele, který žádá o členství ve skupině Active Directory – (Zkontrolovat aktivitu).
  2. Vedle Popis zaškrtněte políčko v části Výstup výzvy a pak v seznamu vyberte 3. Zadejte odůvodnění: Řetězec.
  3. Vyberte Další.
 9. Volitelně můžete na stránce Články znalostní báze vybrat článek znalostní báze, který chcete přidružit k této nabídce žádosti, a vybrat Další.
 10. Volitelně můžete na stránce Publikovat nastavit informace o publikování a vybrat Další.
 11. Na stránce Souhrn zkontrolujte informace a vyberte Vytvořit.
 12. Na stránce Dokončení vyberte Zavřít.

Publikování nabídky žádosti

Koncepty nabídek žádostí můžete publikovat pomocí úlohy Publikovat nebo pomocí žádosti o změnu. Když publikujete nabídku žádosti pomocí úlohy Publikovat, nevyžaduje se žádná další interakce a nabídka žádosti se zobrazí na portálu Self-Service jako nezařazená položka. Pokud chcete publikovat nabídku žádosti jako součást kategorie, musíte ji přidat do nabídky služeb.

Pokud chcete před publikováním přidat schvalovací proces, můžete nabídku žádosti přidružit k žádosti o změnu. Pokud použijete žádost o změnu, můžete během procesu schválení také posílat e-mailová oznámení.

Poznámka

Pokud vytvoříte nabídku požadavku bez namapovaných výzev nebo chybně namapované výzvy, může dojít k různým chybám. K chybám může dojít po přidružení žádosti o změnu k nabídce žádosti a následném dokončení žádosti o změnu. Pokud se chcete takovým chybám vyhnout, ujistěte se, že máte v nabídce žádosti aspoň jednu výzvu a že jsou všechny výzvy správně namapované.

K publikování nabídek žádostí můžete použít následující postupy.

Publikování konceptu nabídek žádostí

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb a pak vyberte Koncept nabídek žádostí.
 3. V seznamu Draft Request Offerings (Koncept nabídek žádostí ) vyberte jednu nebo více nabídek žádostí a v podokně Úlohy v části RequestOfferingName (Název nabídky žádosti) vyberte Publish (Publikovat).

Použití žádosti o změnu k publikování konceptů nabídek žádostí

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb a pak vyberte Koncept nabídek žádostí.
 3. V seznamu Draft Request Offerings (Koncept nabídek žádostí ) vyberte jednu nebo více nabídek žádostí a v podokně Úlohy v části RequestOfferingName vyberte Create Change Request to Publish (Vytvořit žádost o změnu k publikování).
 4. V dialogovém okně Vybrat šablonu vyberte šablonu žádosti o změnu publikovat nabídku a výběrem OK otevřete formulář nové žádosti o změnu.
 5. Ve formuláři ChangeRequestID: Publish Offerings si všimněte, že položky katalogu, které se mají publikovat, se zobrazí v části Položky katalogu.
 6. Vyberte kartu Aktivity a všimněte si, že k žádosti o změnu je přidružená aktivita kontroly a automatizovaná aktivita. Později, až se aktivita kontroly schválí, nastaví automatizovaná aktivita stav publikování na Publikováno.
 7. Výběrem OK žádost o změnu uložte.

Přidání nabídek žádostí k nabídkám služeb

Nabídky služeb jsou logické skupiny nabídek žádostí. Aby se nabídka služby zobrazila na portálu Self-Service Portal, musí mít každá nabídka služby přidanou alespoň jednu nabídku žádosti. Jakmile se publikují nabídky služeb a žádosti, je jednoduché je přidružit jako kolekci.

Přidání nabídek žádostí do nabídek služeb

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte katalog služeb a pak vyberte Publikované nabídky žádostí.
 3. V seznamu Publikovaných nabídek žádostí vyberte jednu nebo více nabídek žádostí a v podokně Úlohy v části RequestOfferingName vyberte Přidat k nabídce služeb.
 4. V dialogovém okně Vybrat objekty vyberte nabídku služby, ke které chcete přidružit nabídku žádosti, vyberte Přidat a výběrem OK zavřete dialogové okno.

Vytvoření skupiny položek katalogu

Skupiny položek katalogu jsou seznamy položek katalogu, které slouží k zabezpečení katalogu služeb a poskytování přístupu uživatelům na základě členství v odpovídající Service Manager roli uživatele. V následujícím postupu vytvoříte jednoduchou skupinu položek katalogu. Po vytvoření skupiny můžete použít existující roli uživatele nebo vytvořit novou roli a zajistit přístup k položkám katalogu přidruženým ke skupině.

Vytvoření skupiny položek katalogu

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna a vyberte Skupiny.
 2. V podokně Úlohy v části Skupiny vyberte Vytvořit skupinu katalogu a otevřete Průvodce vytvořením skupiny.
 3. Na stránce Než začnete si přečtěte pokyny a vyberte Další.
 4. Na stránce Obecné proveďte tyto kroky:
  1. Do pole Název skupiny zadejte název skupiny katalogu. Zadejte například Skupinu nabídek žádostí o přístup.
  2. Do pole Popis skupiny zadejte popis skupiny katalogu. Zadejte například Tato skupina se používá ke konsolidaci a zabezpečení položek katalogu nabídek žádostí o přístup.
  3. Vedle položky Management Pack vyberte nezapečetěnou sadu Management Pack podle svého výběru a vyberte Další. Pokud jste například dříve vytvořili sadu s názvem Vzorová sada Management Pack, vyberte ji.
 5. Na stránce Zahrnutí členové pomocí těchto kroků vyberte položky katalogu a přidružte je ke skupině katalogů:
  1. Vyberte Přidat a otevřete dialogové okno Vybrat objekty , vyberte jednu nebo více položek katalogu, které jste vytvořili dříve, vyberte Přidat a výběrem OK dialogové okno zavřete.
  2. Vyberte Další.
 6. Volitelně můžete na stránce Dynamickí členové vybrat třídu a konkrétní objekty na základě zvolených kritérií, které chcete přidat jako členy skupiny, a vybrat Další.
 7. Volitelně můžete na stránce Podskupiny přidat další skupiny jako členy nové skupiny, kterou vytváříte, a vybrat Další.
 8. Volitelně můžete na stránce Vyloučení členové vybrat třídu a konkrétní objekty na základě zvolených kritérií, které chcete vyloučit jako členy skupiny, a vybrat Další.
 9. Na stránce Souhrn zkontrolujte informace a vyberte Vytvořit.
 10. Na stránce Dokončení vyberte Zavřít.

Zadání role uživatele pro položky katalogu

Role uživatelů poskytují přístup ke skupinám katalogů, které obsahují položky katalogu. Nabídky služeb i jejich žádosti jsou dostupné uživatelům portálu Self-Service, pokud je stav nabídek nastavený na Publikováno a pokud mají koncoví uživatelé přiřazenou odpovídající Service Manager roli uživatele. Pro přístup ke katalogu služeb můžou portál Self-Service používat jenom uživatelé, kteří mají přiřazenou roli uživatele přidruženou ke skupině katalogu, která obsahuje položky katalogu. Pomocí následujícího postupu můžete vytvořit roli uživatele a přidružit k ní položky katalogu a uživatele.

Vytvoření role uživatele a přidružení k položkám a uživatelům katalogu

 1. V konzole Service Manager vyberte Správa.
 2. V podokně Správa rozbalte zabezpečení a pak vyberte Role uživatelů.
 3. V podokně Úlohy v části Role uživatele vyberte Vytvořit roli uživatele a výběrem možnosti Koncový uživatel otevřete Průvodce vytvořením role uživatele.
 4. Na stránce Než začnete si přečtěte pokyny a vyberte Další.
 5. Na stránce Obecné proveďte tyto kroky:
  1. Do pole Název zadejte název role uživatele. Zadejte například Role koncového uživatele nabídky zabezpečení.
  2. Volitelně můžete do pole Popis zadat popis účelu role uživatele. Zadejte například Tato role uživatele poskytuje koncovým uživatelům přístup k nabídkám zabezpečení.
  3. Vyberte Další.
 6. Na stránce Sady Management Pack proveďte tyto kroky:
  1. V seznamu Sady Management Pack vyberte sadu Management Pack, kterou používají položky katalogu. Vyberte například Service Manager Knihovna konfigurace žádostí o službu.
  2. Vyberte Další.
 7. Na stránce Fronty nejsou k dispozici žádné možnosti, které by se vztahovaly na zabezpečení položek katalogu. proto vyberte Další.
 8. Na stránce Skupiny položek konfigurace nejsou k dispozici žádné možnosti, které se vztahují na zabezpečení položek katalogu. proto vyberte Další.
 9. Na stránce Skupiny položek katalogu vyberte Poskytnout přístup pouze vybraným skupinám, vyberte skupiny, ke kterým chcete poskytnout přístup, a vyberte Další.
 10. Na stránce Šablony formulářů se ujistěte, že je vybraná možnost Všechny formuláře jsou přístupné , a vyberte Další.
 11. Na stránce Uživatelé přidejte uživatele a skupiny, kterým chcete poskytnout přístup, a vyberte Další.
 12. Na stránce Souhrn zkontrolujte informace a vyberte Vytvořit.
 13. Na stránce Dokončení vyberte Zavřít.

Kopírování nabídek žádostí a nabídek služeb

Po vytvoření nabídky žádosti nebo nabídky služeb můžete nabídku zkopírovat, abyste mohli zkopírovanou nabídku snadno upravit.

Pomocí následujících postupů můžete zkopírovat nabídku žádosti a nabídku služeb. Mějte na paměti, že pokud zkopírujete publikovanou položku katalogu, stav publikování kopie se nastaví na Koncept.

Vyberte požadovanou kartu pro postup kopírování žádosti nebo nabídky služby:

Pokud chcete zkopírovat nabídku žádosti, postupujte následovně:

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb, rozbalte Nabídky žádostí a pak vyberte Všechny nabídky žádostí.
 3. V seznamu Všechny nabídky žádostí vyberte nabídku žádosti, kterou chcete zkopírovat, a pak v podokně Úlohy v části RequestOfferingName vyberte Vytvořit kopii , aby se otevřelo dialogové okno Kopírovat nabídku žádosti .
 4. V dialogovém okně můžete volitelně vybrat Také vytvořit kopii šablony, na kterou odkazuje tato nabídka žádosti , a vytvořit kopii šablony.
 5. Volitelně můžete změnit sadu Management Pack, ve které jsou uložené informace o zkopírované nabídce požadavků, nebo můžete vytvořit novou sadu Management Pack.
 6. Výběrem OK zavřete dialogové okno a vytvořte kopii.
 7. Zkopírovaná položka se zobrazí v seznamu s předponou Kopie. Vaše kopie může mít například název Kopie přístupu ke skupině služby Active Directory.

Publikování nabídky služeb

Koncepty nabídek služeb můžete publikovat pomocí úlohy Publikovat nebo pomocí žádosti o změnu. Když publikujete nabídku služby pomocí úlohy Publikovat, musí tato služba obsahovat aspoň jednu publikovanou nabídku požadavků, aby se zobrazila na portálu Self-Service. Pokud chcete před publikováním přidat schvalovací proces, můžete nabídku služby přidružit k žádosti o změnu. Pokud použijete žádost o změnu, můžete také posílat e-mailová oznámení, jakmile proběhne proces schválení.

Pomocí následujících postupů můžete publikovat koncept nabídky služby a pak ji publikovat pomocí žádosti o změnu.

Publikování konceptu nabídky služby

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb a pak vyberte Koncept nabídek služeb.
 3. V seznamu Koncept nabídky služeb vyberte jednu nebo více nabídek služeb a v podokně Úlohy v části ServiceOfferingName vyberte Publikovat.

Použití žádosti o změnu k publikování konceptu nabídky služby

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb a pak vyberte Koncept nabídek služeb.
 3. V seznamu Koncept nabídky služeb vyberte jednu nebo více nabídek služeb a v podokně Úlohy v části ServiceOfferingName vyberte Vytvořit žádost o změnu k publikování.
 4. V dialogovém okně Vybrat šablonu vyberte šablonu Žádosti o změnu Nabídky publikování a výběrem OK otevřete nový formulář žádosti o změnu.
 5. Ve formuláři ChangeRequestID: Publish Offerings si všimněte, že položky katalogu, které se mají publikovat, se zobrazí v části Položky katalogu.
 6. Vyberte kartu Aktivity a všimněte si, že k žádosti o změnu je přidružená aktivita kontroly a automatizovaná aktivita. Později, když se aktivita kontroly schválí, nastaví automatizovaná aktivita stav publikování na Publikováno.
 7. Vyberte OK a uložte žádost o změnu.

Úprava nabídky služby nebo nabídky žádosti

Nabídky žádostí jsou položky katalogu, které popisují položku, pomoc nebo akci, která je k dispozici koncovým uživatelům v katalogu služeb. Nabídky služeb jsou obvykle umístěny v logických skupinách nabídek služeb. Nabídky služeb i jejich žádosti jsou dostupné uživatelům portálu Self-Service, pokud je stav nabídek nastavený na Publikováno a pokud mají koncoví uživatelé přiřazenou odpovídající Service Manager roli uživatele. Přístup ke katalogu služeb můžou Self-Service používat jenom uživatelé, kteří mají přiřazenou roli uživatele přidruženou ke skupině katalogu obsahující položky katalogu.

K úpravě nabídky služby nebo žádosti můžete použít následující postupy.

Pokud chcete upravit nabídku žádosti, postupujte následovně:

 1. V konzole Service Manager vyberte Knihovna.
 2. V podokně Knihovna rozbalte Katalog služeb, rozbalte Nabídky žádostí a pak vyberte Všechny nabídky žádostí.
 3. V seznamu Všechny nabídky žádostí poklikejte na nabídku žádosti, kterou chcete upravit.
 4. Ve formuláři Upravit nabídku žádosti můžete upravit informace na následujících stránkách:
 5. Na stránce Obecné proveďte tyto kroky:
  1. Do pole Název zadejte název nabídky žádosti. Zadejte například Přístup ke skupině Služby Active Directory.
  2. Volitelně můžete vedle obrázku vybrat Procházet a najít soubor obrázku nebo ponechat výchozí výběr.
  3. Do textového pole Popis zadejte krátký popis, který bude popisovat nabídku žádosti, která se zobrazí na stránce portálu Self-Service. Zadejte například Použít tuto nabídku žádosti k žádosti o členství ve skupině služby Active Directory.
 6. Na stránce Uživatelské výzvy zadejte otázky pro uživatele nebo definujte další pokyny, které se zobrazí na portálu Self-Service, když uživatel odešle žádost provedením následujících kroků:
  1. Do pole Pokyny k formuláři zadejte souhrn informací, které musí uživatel poskytnout pro žádost. Zadejte například níže uvedené informace a požádejte o členství ve skupině Služby Active Directory.
  2. V části Zadejte výzvy nebo informační text vyberte Přidat. Do pole Uživatelské výzvy nebo Informace zadejte Zadejte své nákladové středisko. v seznamu Typ odpovědi vyberte Povinné; a v seznamu Typ výzvy vyberte Celé číslo.
  3. Do druhého pole Zadat výzvy nebo Informace zadejte Vyberte seznam skupin Služby Active Directory, ke kterým potřebujete přístup. v seznamu Typ odpovědi vyberte Povinné; a v seznamu Typ výzvy vyberte Výsledky dotazu.
  4. Do třetího pole Zadat výzvy nebo Informace zadejte zadejte odůvodnění této žádosti. v seznamu Typ odpovědi vyberte Povinné; a v seznamu Typ výzvy vyberte Text.
 7. Na stránce Konfigurovat výzvy nakonfigurujte výzvy k omezení vstupu uživatele, abyste zajistili, že uživatelé poskytnou informace potřebné ke splnění jejich požadavku provedením následujících kroků:
  1. Vyberte výzvu Zadat nákladové středisko a vyberte Konfigurovat.
  2. V dialogovém okně Konfigurovat ovládací prvek integer vyberte Omezit rozsah celých čísel, nastavte minimální hodnotu na 1000, nastavte Maximální hodnotu na 6999 a kliknutím na OK zavřete dialogové okno.
  3. Vyberte výzvu Vyberte skupiny služby Active Directory, ke kterým chcete získat přístup , a výběrem možnosti Konfigurovat otevřete dialogové okno Konfigurovat výběr instance .
  4. V dialogovém okně Konfigurovat výběr instance v seznamu Základní třídy Často uživatele vyberte Všechny základní třídy; do pole filtru zadejte Aktivní; a pak vyberte Skupina služby Active Directory.
  5. Vyberte kartu Konfigurovat kritéria (volitelné). v seznamu vlastností v části Uživatel vyberte Oddělení; a vyberte Přidat omezení.
  6. V poli Kritéria vyberte Oddělení se rovná; v seznamu Nastavit token vyberte Vybrat token; a vyberte 1. Zadejte své nákladové středisko: Celé číslo.
  7. Pokud podmínka není nastavená na rovná se, vyberte rovná se.
  8. Vyberte kartu Zobrazit sloupce a pak vyberte Zobrazované jméno, Oddělení a Příjmení.
  9. Vyberte kartu Možnosti , vyberte Povolit uživateli vybrat více objektů, vyberte Přidat objekty vybrané uživatelem jako ovlivněné položky konfigurace a pak vyberte Přidat žádajícího uživatele do seznamu skupiny Active Directory v ovlivněných položkách konfigurace (ruční aktivita).
  10. Výběrem okzavřete dialogové okno Konfigurovat výběr instance .
 8. Na stránce Mapové výzvy přidružte výzvy k různým polím žádosti o službu nebo jejích aktivit v závislosti na složitosti formuláře a rozšíření třídy, kterou jste vytvořili. Provedením následujících kroků přidružte odůvodnění k aktivitě kontroly:
  1. Vyberte Schválení pro uživatele, který žádá o členství ve skupině Active Directory – (Kontrola aktivity).
  2. Vedle Popis zaškrtněte políčko v části Výstup výzvy a pak v seznamu vyberte 3. Zadejte odůvodnění: .
 9. Volitelně můžete na stránce Články znalostní báze vybrat článek znalostní báze, který chcete k této nabídce žádosti přidružit.
 10. Volitelně můžete na stránce Publikovat nastavit informace o publikování.
 11. Výběrem OKzavřete formulář Upravit nabídku žádosti .

Další kroky

Používejte skupiny, fronty a seznamy v Service Manager.