IDebugMethodField::EnumArguments

Platí pro:yesnokód Visual Studio Visual Studio pro Mac noVisual Studio

Vytvoří enumerátor pro typ každého argumentu vyžadovaného k volání metody.

Syntax

int EnumArguments(
   out IEnumDebugFields ppParams
);

Parametry

ppParams
[ven] Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam typů argumentů. Vrátí hodnotu null, pokud neexistují žádné argumenty.

Návratová hodnota

Pokud je úspěch úspěšný, vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud neexistují žádné argumenty. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Každý prvek je objekt IDebugField představující typy jednotlivých parametrů. Zavolejte metodu GetInfo , která načte informace o typu každého parametru.

Pokud je název parametru potřebný spolu s typem, zavolejte EnumParameters metoda.

Viz také