Xamarin.Forms Obrazce: Tři tečky

Download Sample Stažení ukázky

Třída Ellipse je odvozena od Shape třídy a lze ji použít k kreslení tří teček a kruhů. Informace o vlastnostech, které Ellipse třída dědí z Shape třídy, naleznete v tématu Xamarin.Forms Obrazce.

Třída Ellipse nastaví Aspect vlastnost zděděnou z Shape třídy na Stretch.Fill. Další informace o Aspect vlastnosti naleznete v tématu Roztažení obrazců.

Vytvoření elipsy

Pokud chcete nakreslit tři tečky, vytvořte Ellipse objekt a nastavte jeho WidthRequest vlastnosti.HeightRequest Chcete-li malovat vnitřní část elipsy, nastavte jeho Fill vlastnost na -odvozený Brushobjekt. Chcete-li dát tři tečky obrysu, nastavte jeho Stroke vlastnost na -odvozený Brushobjekt. Vlastnost StrokeThickness určuje tloušťku obrysu tří teček. Další informace o Brush objektech naleznete v tématu Xamarin.Forms Štětce.

Pokud chcete nakreslit kruh, nastavte WidthRequest objekt a HeightRequest jeho vlastnosti Ellipse na stejné.

Následující příklad XAML ukazuje, jak nakreslit vyplněné tři tečky:

<Ellipse Fill="Red"
     WidthRequest="150"
     HeightRequest="50"
     HorizontalOptions="Start" />

V tomto příkladu je nakreslená červená tečka s rozměry 150x50 (jednotky nezávislé na zařízení):

Filled ellipse

Následující příklad XAML ukazuje, jak nakreslit kruh:

<Ellipse Stroke="Red"
     StrokeThickness="4"
     WidthRequest="150"
     HeightRequest="150"
     HorizontalOptions="Start" />

V tomto příkladu se nakreslí červený kruh s rozměry 150x150 (jednotky nezávislé na zařízení):

Unfilled circle

Informace o kreslení přerušované elipsy naleznete v tématu Kreslení přerušovaných obrazců.