Αναζήτηση σε περιεχόμενο συνημμένου αρχείου

Σημείωση

Από τις 12 Οκτωβρίου 2022, οι πύλες του Power Apps είναι Power Pages. Περισσότερες πληροφορίες: Το Microsoft Power Pages είναι πλέον γενικά διαθέσιμο (ιστολόγιο)
Σύντομα θα μετεγκαταστήσουμε και θα συγχωνεύσουμε την τεκμηρίωση των πυλών Power Apps με την τεκμηρίωση Power Pages.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο σημειώσεων για να συμπεριλάβετε αρχεία με δυνατότητα λήψης σε άρθρα γνωσιακής βάσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αρχεία web για να δημιουργήσετε μια σελίδα συνήθων ερωτήσεων σχετικά με περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πύλη για να επιτρέψετε στους χρήστες της πύλης να κάνουν αναζήτηση σε περιεχόμενο συνημμένου άρθρα Γνωσιακής βάσης. Αυτό βοηθά τους χρήστες να βρουν τις πληροφορίες που ψάχνουν.

Στα άρθρα Γνωσιακής βάσης, τυχόν συνημμένο σημειώσεων με το καθορισμένο πρόθεμα καταχωρίζεται στο ευρετήριο. Στα αρχεία web, το πιο πρόσφατο συνημμένο σημειώσεων καταχωρίζεται στο ευρετήριο.

Για καταχώριση συνημμένων στο ευρετήριο, πρέπει να δημιουργήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις τοποθεσίας και να ορίσετε την τιμή σε True:

Ρύθμιση τοποθεσίας Περιγραφή
Search/IndexNotesσυνημμένων Υποδεικνύει αν το περιεχόμενο των συνημμένων σημειώσεων σε άρθρα της Γνωσιακής βάσης και αρχεία web πρέπει να καταχωρίζεται σε ευρετήριο. Από προεπιλογή, έχει οριστεί σε False.
KnowledgeManagement/DisplayNotes Υποδεικνύει αν πρέπει να καταχωριστούν σε ευρετήριο συνημμένα άρθρων γνωσιακής βάσης. Από προεπιλογή, έχει οριστεί σε False.

Σημείωση

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης μόνο των αρχείων που επισυνάπτονται σε άρθρα γνωσιακής βάσης. Τα αρχεία που επισυνάπτονται σε αρχεία web δεν μπορούν να αναζητηθούν.

Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για έναν όρο, τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν επίσης συνημμένα. Εάν ο όρος αναζήτησης ταιριάζει με ένα συνημμένο σημειώσεων, παρέχεται επίσης η σύνδεση στο αντίστοιχο άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Για να δείτε τα συνημμένα με δυνατότητα λήψης, επιλέξτε Λήψεις στην περιοχή Τύπος καρτέλας στο αριστερό τμήμα παραθύρου. Για να τροποποιήσετε την ετικέτα Λήψη, επεξεργαστείτε το τμήμα κώδικα περιεχομένου αναζήτησης/όψης/λήψεων. Από προεπιλογή, η τιμή έχει οριστεί σε Λήψεις.

Λήψη συνημμένου.

Σημείωση

Η αναζήτηση Dataverse πρέπει να ενεργοποιείται στο περιβάλλον σας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργικότητα.

Αναζήτηση μέσω συνημμένων άρθρου γνωσιακής βάσης στην πύλη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πύλη για να κάνετε αναζήτηση στα συνημμένα των άρθρου γνωσιακής βάσης ορίζοντας την επιλογή Συγχρονισμός συνημμένων άρθρου γνωσιακής βάσης σε Ναι στην εφαρμογή Dynamics 365 Customer Service admin center ή στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτό επιτρέπει την αναζήτηση Dataverse για να αναζητήσετε συνημμένα άρθρου γνωσιακής βάσης και να κάνετε τις πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες για τη γνώση. Με αυτήν τη δυνατότητα επισύναψης, δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα συνημμένα σημειώσεων για την πύλη. Τα συνημμένα του άρθρου γνωσιακής βάσης θα συγχρονιστούν αυτόματα με το συνημμένο σημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερώστε τα συνημμένα άρθρου γνωσιακής βάσης για πύλη

Ενημέρωση ρυθμίσεων παραμέτρων πύλης

Εάν έχετε ήδη μια πύλη πριν τον Απρίλιο του 2018 και έχετε αναβαθμίσει την πύλη στην πιο πρόσφατη έκδοση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις παραμέτρων για να έχετε την ίδια εμπειρία χρήστη με αυτήν που θα είχατε ως νέα εγκατάσταση πύλης.

Τμήματα περιεχομένου

Για να τροποποιήσετε την ετικέτα που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης για λήψη αρχείων web και σχολίων, δημιουργήστε ένα τμήμα κώδικα περιεχομένου αναζήτησης/όψης/λήψεων και, στη συνέχεια, ορίστε την τιμή της, όπως απαιτείται. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Λήψεις.

Αρχεία Web

Το περιεχόμενο των συνημμένων αρχείων που σχετίζονται με τα αρχεία web τώρα μπορούν να καταχωριστούν σε ευρετήριο. Μπορείτε να ενημερώσετε τα υπάρχοντα αρχεία web για αρχεία CSS και αρχεία εικόνας (για παράδειγμα, bootstrap.min.css, theme.css και homehero.jpg) που θα εξαιρεθούν από την αναζήτηση.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Διαχείριση πύλης και μεταβείτε στις Πύλες > Αρχεία Web.
 2. Ανοίξτε το αρχείο που θα εξαιρεθεί από την αναζήτηση.
 3. Στην περιοχή Διάφορα, επιλέξτε Ναι στο πεδίο Εξαίρεση από αναζήτηση.

Πρότυπα Web

Το πρότυπο web Αναζήτηση με όψεις -Αποτελέσματα ελέγχεται για να εμφανιστούν τα αρχεία που σχετίζονται με τα άρθρα γνωσιακής βάσης ως κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων αναζήτησης με μια σχετική σύνδεση άρθρου. Θα πρέπει να ενημερώσετε το πρότυπο web Αναζήτηση με όψεις - Αποτελέσματα με το παρακάτω αρχείο προέλευσης:

{% assign openTag = '{{' %}
{% assign closingTag = '}}' %}
{%raw%}
 <script id=search-view-results type=text/x-handlebars-template>
  {{#if items}}
  <div class=page-header>
   <h3>{%endraw%}{{openTag}} stringFormat {{ resx.Search_Results_Format_String }} firstResultNumber lastResultNumber itemCount {{closingTag}}{%raw%}
   <em class=querytext>{{{query}}}</em>
   {{#if isResetVisible}}
    <a class="btn btn-default btn-sm facet-clear-all" role="button" title="{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}" tabIndex="0">{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}</a>
   {{/if}}
   </h3>
  </div>
  <ul>
  {{#each items}}
   <li>
   <h3><a title={{title}} href={{url}}>{{#if parent}}<span class=glyphicon glyphicon-file pull-left text-muted aria-hidden=true></span>{{/if}}{{title}}</a></h3>
   <p class=fragment>{{{fragment}}}</p>
   {{#if parent}}
    <p class=small related-article>{%endraw%}{{ resx.Related_Article }}{%raw%}: <a title={{parent.title}} href={{parent.absoluteUrl}}>{{parent.title}}</a></p>
   {{/if}}
   <ul class=note-group small list-unstyled>
    {{#if relatedNotes}}
    {{#each relatedNotes}}
     <li class=note-item>
     {{#if isImage}}
     <a target=_blank title={{title}} href={{absoluteUrl}}><span class=glyphicon glyphicon-file aria-hidden=true></span>&nbsp;{{title}}</a>
     {{else}}
     <a title={{title}} href={{absoluteUrl}}><span class=glyphicon glyphicon-file aria-hidden=true></span>&nbsp;{{title}}</a>
     {{/if}}
     <p class=fragment text-muted>{{{fragment}}}</p>
     </li>
    {{/each}}
    {{/if}}
   </ul>
   </li>
  {{/each}}
  </ul>
  {{else}}
  <h2>{%endraw%}{{ resx.Search_No_Results_Found }}{%raw%}<em class=querytext>{{{query}}}</em>
   {{#if isResetVisible}}
   <a class="btn btn-default btn-sm facet-clear-all" role="button" title="{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}" tabIndex="0">{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}</a>
   {{/if}}
  </h2>
  {{/if}}
 </script>
{%endraw%}

Ρυθμίσεις τοποθεσίας

Πρέπει να προσθέσετε την τιμή \_logicalname:annotation~0.9^0.25 στη ρύθμιση τοποθεσίας/στο ερώτημα αναζήτησης. Μετά την προσθήκη, η τιμή πρέπει να είναι ως εξής:

+(@Query) \_title:(@Query) \_logicalname:knowledgearticle~0.9^0.3 \_logicalname:annotation~0.9^0.25 \_logicalname:adx_webpage~0.9^0.2 -\_logicalname:adx_webfile~0.9 adx_partialurl:(@Query) \_logicalname:adx_blogpost~0.9^0.1 -\_logicalname:adx_communityforumthread~0.9

Για να ρυθμίσετε τις όψεις για τα σχόλια ομάδας που σχετίζονται με τα άρθρα γνωσιακής βάσης και τα αρχεία web σε μία μόνο όψη, επεξεργαστείτε το όνομα ρύθμισης τοποθεσίας Search/RecordTypeFacetsEntities και προσαρτήστε το ;Downloads:annotation,adx_webfile στην τιμή του.

Για να επιτρέπονται συνημμένα που συσχετίζονται με άρθρα γνωσιακής βάσης να εμφανίζονται στα αποτελέσματα της πύλης και να κάνετε αναζήτηση, αλλάξτε τη ρύθμιση της τοποθεσίας KnowledgeManagement/DisplayNotes και ορίστε την τιμή σε True. Η ρύθμιση τοποθεσίας KnowledgeManagement/NotesFilter περιλαμβάνει την τιμή προθέματος που πρέπει να έχει το πρόθεμα στο πεδίο κειμένου σημείωσης. Μόνο οι σημειώσεις με την καθορισμένη τιμή προθέματος θα εμφανιστούν στην πύλη. Από προεπιλογή, η τιμή είναι *WEB*, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε με τη ρύθμιση της τοποθεσίας.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία ευρετηρίου συνημμένων αρχείων που σχετίζονται με σημειώσεις, δημιουργήστε τη ρύθμιση τοποθεσίας Search/IndexNotesσυνημμένων και ορίστε την τιμή σε True.

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).