Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογής (ALM) με το Microsoft Power Platform

Μάθετε πώς να υλοποιείτε τη διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM) με χρήση του Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse, Power Virtual Agents).