Gebruiksgegevens ophalen met de Azure CLI

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u kosten- en gebruiksgegevens krijgt met de Azure CLI. Als u gebruiksgegevens wilt ophalen met behulp van de Azure Portal, raadpleegt u Uw Azure-gebruik en -kosten weergeven en downloaden.

De Azure CLI instellen

Begin met het voorbereiden van uw omgeving voor de Azure CLI.

Een exporttaak configureren om kostengegevens te exporteren naar Azure Storage

Nadat u zich hebt aangemeld, gebruikt u de exportopdrachten om gebruiksgegevens te exporteren naar een Azure-opslagaccount. U kunt de gegevens van daaruit downloaden.

 1. Maak een resourcegroep of gebruik een bestaande resourcegroep. Als u een resourcegroep wilt maken, voert u de opdracht groep maken uit:

  az group create --name TreyNetwork --location "East US"
  
 2. Maak een opslagaccount om de exports te ontvangen of gebruik een bestaand opslagaccount. Als u een account wilt maken, gebruikt u de opdracht opslagaccount maken :

  az storage account create --resource-group TreyNetwork --name cmdemo
  
 3. Voer de opdracht export maken uit om de export te maken:

  az costmanagement export create --name DemoExport --type Usage \--scope "subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000" --storage-account-id cmdemo \--storage-container democontainer --timeframe MonthToDate --storage-directory demodirectory
  

Volgende stappen