Een reserveringsaankoper zoeken in Azure-logboeken

In dit artikel vindt u een koper van reserveringen met informatie uit uw adreslijstlogboeken. De directorylogboeken van Azure Monitor tonen de e-mail-id's van gebruikers die reserveringsaankopen hebben gedaan.

De koper zoeken

  1. Meld u aan bij de Azure-portal.
  2. Navigeer naar MonitorActivity>LogActivity>.
    Screenshot showing navigation to Activity log - Activity.
  3. Selecteer Directory-activiteit. Als u een bericht ziet waarin staat dat u gemachtigd bent om logboeken op directoryniveau weer te geven, selecteert u de koppeling om te leren hoe u machtigingen kunt verkrijgen.
    Screenshot showing Directory Activity without permission to view the log.
  4. Zodra u bent gemachtigd, filtert u tenantresourceprovider met Microsoft.Capacity. U ziet alle reserveringsgerelateerde gebeurtenissen voor de geselecteerde periode. Wijzig zo nodig de tijdsduur.
    Screenshot showing the user that purchased the reservation. Indien nodig moet u mogelijk kolommen bewerken om gebeurtenis te selecteren die is geïnitieerd door. De gebruiker die de reserveringsaankoop heeft gedaan, wordt weergegeven onder Gebeurtenis geïnitieerd door.

Volgende stappen