Zelfstudie: Nieuwe resources beveiligen met resourcevergrendelingen in Azure Blueprints

Met resourcevergrendelingen in Azure Blueprints kunt u nieuwe geïmplementeerde resources beveiligen tegen onrechtmatige wijzigingen, ook door accounts met de rol van Eigenaar. U kunt deze beveiliging toevoegen in de blauwdrukkdefinities van resources die zijn gemaakt met een artefact van een Azure Resource Manager-sjabloon (ARM-sjabloon). De vergrendeling van de blauwdrukresource wordt ingesteld tijdens de blauwdruktoewijzing.

In deze zelfstudie voert u de volgende stappen uit:

 • Een blauwdrukdefinitie maken
 • De definitie van uw blauwdruk markeren als Gepubliceerd
 • Uw blauwdrukdefinitie toewijzen aan een bestaand abonnement (resourcevergrendelingen instellen)
 • De nieuwe resourcegroep inspecteren
 • De toewijzing van de blauwdruk ongedaan maken om vergrendelingen te verwijderen

Vereisten

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

Een blauwdrukdefinitie maken

Maak eerst de blauwdrukdefinitie.

 1. Selecteer Alle services in het linkerdeelvenster. Zoek en selecteer Blauwdrukken.

 2. Selecteer aan de linkerkant van de pagina Aan de slag, onder Een blauwdruk maken, de optie Maken.

 3. Zoek het blauwdrukvoorbeeld Lege blauwdruk boven aan de pagina. Selecteer Beginnen met een lege blauwdruk.

 4. Voer deze informatie in op het tabblad Algemeen:

  • Naam van blauwdruk: Geef een naam op voor uw kopie van het blauwdrukvoorbeeld. Voor deze zelfstudie gebruiken we de naam locked-storageaccount.
  • Beschrijving van blauwdruk: Voeg een beschrijving voor de blauwdrukdefinitie toe. Gebruik Voor het testen van resourcevergrendeling van blauwdrukken op geïmplementeerde resources.
  • Definitielocatie: Selecteer de knop met het beletselteken (...) en selecteer vervolgens de beheergroep of het abonnement waar u de blauwdrukdefinitie wilt opslaan.
 5. Selecteer het tabblad Artefacten boven aan de pagina of selecteer Volgende: Artefacten onder aan de pagina.

 6. Een resourcegroep toevoegen op abonnementsniveau:

  1. Selecteer de rij Artefact toevoegen onder Abonnement.
  2. Selecteer Resourcegroep onder Type artefact.
  3. Stel Weergavenaam van artefact in op RGtoLock.
  4. Laat de vakjes Naam resourcegroep en Locatie leeg, maar zorg dat het selectievakje voor elke eigenschap is geselecteerd, zodat het dynamische parameters zijn.
  5. Selecteer Toevoegen om dit artefact aan de blauwdruk toe te voegen.
 7. Een sjabloon onder de resourcegroep toevoegen:

  1. Selecteer de rij Artefact toevoegen onder de vermelding RGtoLock.

  2. Selecteer Azure Resource Manager-sjabloon onder Type artefact, stel Weergavenaam van artefact in op StorageAccount en laat de optie Beschrijving leeg.

  3. Op het tabblad Sjabloon plakt u de volgende ARM-sjabloon in het editorvak. Nadat u de sjabloon hebt geplakt, selecteert u Toevoegen om het artefact aan de blauwdruk toe te voegen.

   Notitie

   Deze stap definieert de resources die moeten worden geïmplementeerd die worden vergrendeld door de vergrendeling van de Blauwdrukresource, maar bevat geen blauwdrukresourcevergrendelingen. Blauwdrukresourcevergrendelingen worden ingesteld als een parameter van de blauwdruktoewijzing.

  {
    "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
    "contentVersion": "1.0.0.0",
    "parameters": {
      "storageAccountType": {
        "type": "string",
        "defaultValue": "Standard_LRS",
        "allowedValues": [
          "Standard_LRS",
          "Standard_GRS",
          "Standard_ZRS",
          "Premium_LRS"
        ],
        "metadata": {
          "description": "Storage Account type"
        }
      }
    },
    "variables": {
      "storageAccountName": "[concat('store', uniquestring(resourceGroup().id))]"
    },
    "resources": [{
      "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
      "name": "[variables('storageAccountName')]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "apiVersion": "2018-07-01",
      "sku": {
        "name": "[parameters('storageAccountType')]"
      },
      "kind": "StorageV2",
      "properties": {}
    }],
    "outputs": {
      "storageAccountName": {
        "type": "string",
        "value": "[variables('storageAccountName')]"
      }
    }
  }
  
 8. Selecteer Concept opslaan onder aan de pagina.

Met deze stap maakt u de blauwdrukdefinitie in de geselecteerde beheergroep of het geselecteerde abonnement.

Nadat de portalmelding De blauwdrukdefinitie is opgeslagen is verschenen, gaat u naar de volgende stap.

De blauwdrukdefinitie publiceren

Uw blauwdrukdefinitie is nu in uw omgeving gemaakt. De definitie is gemaakt in de modus Concept en moet worden gepubliceerd voordat deze kan worden toegewezen en geïmplementeerd.

 1. Selecteer Alle services in het linkerdeelvenster. Zoek en selecteer Blauwdrukken.

 2. Selecteer de pagina Blauwdrukdefinities aan de linkerkant. Gebruik de filters om de blauwdrukdefinitie locked-storageaccount te vinden en selecteer deze.

 3. Selecteer Blauwdruk publiceren boven aan de pagina. Voer in het nieuwe deelvenster aan de rechter kant 1.0 in als Versie. Deze eigenschap is handig als u later een wijziging aanbrengt. Voer Notities wijzigen in, bijvoorbeeld Eerste versie die is gepubliceerd voor het vergrendelen van op blauwdrukken geïmplementeerde resources. Selecteer vervolgens Publiceren onder aan de pagina.

Met deze stap kunt u de blauwdruk toewijzen aan een abonnement. Wanneer de blauwdrukdefinitie is gepubliceerd, kunt u er nog steeds wijzigingen in aanbrengen. Als u wijzigingen aanbrengt, moet u de definitie publiceren met een nieuwe versiewaarde om de verschillen tussen versies van dezelfde blauwdrukdefinitie bij te houden.

Nadat de portalmelding De blauwdrukdefinitie is gepubliceerd is verschenen, gaat u naar de volgende stap.

De blauwdrukdefinitie toewijzen

Nadat de blauwdrukdefinitie is gepubliceerd, kunt u deze toewijzen aan een abonnement binnen de beheergroep waar u deze hebt opgeslagen. In deze stap geeft u parameters op om elke implementatie van de blauwdrukdefinitie uniek te maken.

 1. Selecteer Alle services in het linkerdeelvenster. Zoek en selecteer Blauwdrukken.

 2. Selecteer de pagina Blauwdrukdefinities aan de linkerkant. Gebruik de filters om de blauwdrukdefinitie locked-storageaccount te vinden en selecteer deze.

 3. Selecteer Blauwdruk toewijzen boven aan de pagina Blauwdrukdefinitie.

 4. Geef de parameterwaarden op voor de blauwdruktoewijzing:

  • Basisinstellingen

   • Abonnementen: Selecteer een of meer van de abonnementen in de beheergroep waarin u uw blauwdrukdefinitie hebt opgeslagen. Als u meer dan één abonnement selecteert, wordt een toewijzing gemaakt voor elk abonnement, waarvoor de door u ingevoerde parameters worden gebruikt.
   • Naam van toewijzing: De naam wordt vooraf ingevuld op basis van de blauwdrukdefinitie. Deze toewijzing moet het vergrendelen van de nieuwe resourcegroep representeren. Wijzig daarom de toewijzingsnaam in assignment-locked-storageaccount-TestingBPLocks.
   • Locatie: Selecteer een regio waarin u de beheerde identiteit wilt maken. Azure Blueprints gebruikt deze beheerde identiteit om alle artefacten in de toegewezen blauwdruk te implementeren. Zie Beheerde identiteiten voor Azure-resources voor meer informatie. Voor deze zelfstudie selecteert u US - oost 2.
   • Blauwdrukdefinitieversie: Selecteer gepubliceerde versie 1.0 van de blauwdrukdefinitie.
  • Vergrendelingstoewijzing

   Selecteer blauwdrukvergrendelingsmodus Alleen-lezen. Zie voor meer informatie Vergrendeling van blauwdrukresources.

   Notitie

   Met deze stap configureert u de blauwdrukresourcevergrendeling voor de zojuist geïmplementeerde resources.

  • Beheerde identiteit

   Gebruik de standaardoptie: Door het systeem toegewezen. Zie Beheerde identiteiten voor meer informatie.

  • Artefactparameters

   De parameters die in deze sectie worden gedefinieerd, zijn van toepassing op het artefact waaronder ze zijn gedefinieerd. Deze parameters zijn dynamische parameters, aangezien ze zijn gedefinieerd tijdens het toewijzen van de blauwdruk. Stel voor elk artefact de parameterwaarde in op wat er in de kolom Waarde staat.

   Naam van het artefact Type artefact Parameternaam Waarde Beschrijving
   Resourcegroep RGtoLock Resourcegroep Naam TestingBPLocks Hiermee wordt de naam van de nieuwe resourcegroep gedefinieerd waarop blauwdrukvergrendelingen moeten worden toegepast.
   Resourcegroep RGtoLock Resourcegroep Locatie VS - west 2 Hiermee wordt de locatie van de nieuwe resourcegroep gedefinieerd waarop blauwdrukvergrendelingen moeten worden toegepast.
   StorageAccount Resource Manager-sjabloon storageAccountType (StorageAccount) Standard_GRS De opslag-SKU. De standaardwaarde is Standard_LRS.
 5. Nadat u alle parameters hebt ingevoerd, selecteert u Toewijzen onder aan de pagina.

Met deze stap worden de gedefinieerde resources geïmplementeerd en wordt de geselecteerde Vergrendelingstoewijzing geconfigureerd. Het kan dertig minuten duren om blauwdrukvergrendelingen toe te passen.

Nadat de portalmelding De blauwdrukdefinitie is toegewezen is verschenen, gaat u naar de volgende stap.

Resources inspecteren die door de toewijzing zijn geïmplementeerd

Door de toewijzing wordt de resourcegroep TestingBPLocks gemaakt en tevens het door het ARM-sjabloonartefact geïmplementeerde opslagaccount. De nieuwe resourcegroep en de geselecteerde vergrendelingsstatus worden weergegeven op de pagina met toewijzingsdetails.

 1. Selecteer Alle services in het linkerdeelvenster. Zoek en selecteer Blauwdrukken.

 2. Selecteer aan de linkerkant de pagina Toegewezen blauwdrukken. Gebruik de filters om de blauwdruktoewijzing assignment-locked-storageaccount-TestingBPLocks te zoeken en te selecteren.

  Op deze pagina ziet u dat de toewijzing is geslaagd en dat de resources zijn geïmplementeerd met de nieuwe blauwdrukvergrendelingsstatus. Als de toewijzing wordt bijgewerkt, worden in de vervolgkeuzelijst Toewijzingsbewerking details weergegeven over de implementatie van elke definitieversie. U kunt de resourcegroep selecteren om de pagina met eigenschappen te openen.

 3. Selecteer de resourcegroep TestingBPLocks.

 4. Selecteer aan de linkerkant de pagina Toegangsbeheer (IAM) . Selecteer vervolgens het tabblad Roltoewijzingen.

  U ziet dat blauwdruktoewijzing assignment-locked-storageaccount-TestingBPLocks de rol Eigenaar heeft. De toewijzing heeft deze rol omdat deze rol is gebruikt om de resourcegroep te implementeren en vergrendelen.

 5. Selecteer het tabblad Weigeringstoewijzingen.

  Door de blauwdruktoewijzing is een weigeringstoewijzing gemaakt op de geïmplementeerde resourcegroep om de blauwdrukvergrendelingsmodus Alleen-lezen af te dwingen. Met de weigeringstoewijzing wordt voorkomen dat iemand met de juiste rechten voor het tabblad Roltoewijzingen bepaalde acties uit kan voeren. De weigeringstoewijzing heeft gevolgen voor Alle principals.

  Zie Resourcevergrendeling van blauwdrukken voor meer informatie over het uitsluiten van een principal vanwege een weigeringstoewijzing.

 6. Selecteer de weigeringstoewijzing en selecteer vervolgens aan de linkerkant de pagina Geweigerde machtigingen.

  De weigeringstoewijzing voorkomt alle bewerkingen met de * en actieconfiguratie , maar staat leestoegang toe door */read via NotActions uit te sluiten.

 7. Selecteer via de breadcrumb in Azure Portal de optie TestingBPLocks - Toegangsbeheer (IAM) . Selecteer vervolgens aan de linkerkant de pagina Overzicht en vervolgens de knop Resourcegroep verwijderen. Voer de naam TestingBPLocks in om de verwijdering te bevestigen en selecteer vervolgens Verwijderen onder aan het deelvenster.

  De portalmelding Verwijderen van resourcegroep TestingBPLocks is mislukt verschijnt. De fout geeft aan dat hoewel uw account is gemachtigd voor het verwijderen van de resourcegroep, de toegang door de blauwdruktoewijzing wordt geweigerd. De blauwdrukvergrendelingsmodus Alleen-lezen is namelijk tijdens het toewijzen van de blauwdruk geselecteerd. Dankzij de blauwdrukvergrendeling wordt voorkomen dat met een account met toestemming, ook Eigenaar, de resource kan worden verwijderd. Zie voor meer informatie Vergrendeling van blauwdrukresources.

Deze stappen laten zien dat de geïmplementeerde resources nu zijn beveiligd met blauwdrukvergrendelingen die ongewenste verwijdering voorkomen, zelfs met een account dat is gemachtigd om de resources te verwijderen.

De toewijzing van de blauwdruk ongedaan maken

In de laatste stap wordt de toewijzing van de blauwdrukdefinitie verwijderd. Als u de toewijzing verwijdert, worden de gekoppelde artefacten niet verwijderd.

 1. Selecteer Alle services in het linkerdeelvenster. Zoek en selecteer Blauwdrukken.

 2. Selecteer aan de linkerkant de pagina Toegewezen blauwdrukken. Gebruik de filters om de blauwdruktoewijzing assignment-locked-storageaccount-TestingBPLocks te zoeken en te selecteren.

 3. Selecteer boven aan de pagina Toewijzing blauwdruk ongedaan maken. Lees de waarschuwing in het bevestigingsvenster en selecteer OK.

  Wanneer de blauwdruktoewijzing wordt verwijderd, worden de blauwdrukvergrendelingen ook verwijderd. De resources kunnen opnieuw worden verwijderd door middel van een account met de juiste machtigingen.

 4. Selecteer Rsource groepen in het Azure-menu en selecteer vervolgens TestingBPLocks.

 5. Selecteer aan de linkerkant de pagina Toegangsbeheer (IAM) en selecteer vervolgens het tabblad Roltoewijzingen.

De beveiliging van de resourcegroep laat zien dat de blauwdruktoewijzing niet meer over de rol Eigenaar beschikt.

Nadat de portalmelding De blauwdruktoewijzing is verwijderd is verschenen, gaat u naar de volgende stap.

Resources opschonen

Wanneer u klaar bent met deze zelfstudie, verwijdert u de volgende resources:

 • Resourcegroep TestingBPLocks
 • Blauwdrukdefinitie locked-storageaccount

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u nieuwe resources kunt beveiligen die zijn geïmplementeerd met Azure Blueprints. Ga verder met het artikel over de levenscyclus van blauwdrukken voor meer informatie over Azure Blueprints.