Samouczek: wdrażanie aplikacji internetowej z rejestru kontenerów platformy Azure z replikacją geograficzną

Niniejszy samouczek jest drugą częścią trzyczęściowej serii. W pierwszej części został utworzony prywatny rejestr kontenerów z replikacją geograficzną, a na podstawie źródła został utworzony i wypchnięty do rejestru obraz kontenera. W tym artykule wykorzystasz aspekt bliskości sieci rejestru z replikacją geograficzną przez wdrożenie kontenera w wystąpieniach aplikacji internetowej w dwóch różnych regionach platformy Azure. Następnie każde wystąpienie pobiera obraz kontenera z najbliższego rejestru.

Z tego samouczka, który jest drugą częścią serii, nauczysz się wykonywać następujące czynności:

  • Wdrażanie obrazu kontenera w dwóch wystąpieniach usługi Web Apps for Containers
  • Weryfikowanie wdrożonej aplikacji

Jeśli rejestr z replikacją geograficzną nie został jeszcze utworzony, a obraz konteneryzowanej aplikacji przykładowej nie został wypchnięty do rejestru, wróć do poprzedniego samouczka z tej serii zatytułowanego Przygotowanie rejestru kontenerów platformy Azure z replikacją geograficzną.

W następnym artykule z tej serii zaktualizujesz aplikację, a następnie wypchniesz zaktualizowany obraz kontenera do rejestru. Na koniec przejdziesz do każdego uruchomionego wystąpienia aplikacji internetowej, aby zobaczyć zmianę automatycznie odzwierciedloną w obu wystąpieniach, która pokazuje elementy webhook i replikację geograficzną usługi Azure Container Registry w działaniu.

Automatyczne wdrażanie w usłudze Web Apps for Containers

Usługa Azure Container Registry zapewnia obsługę wdrażania konteneryzowanych aplikacji bezpośrednio w usłudze Web Apps for Containers. W tym samouczku za pomocą witryny Azure Portal wdrożysz obraz kontenera, który został utworzony w poprzednim samouczku, w dwóch planach aplikacji internetowej znajdujących się w różnych regionach platformy Azure.

Gdy wdrażasz aplikację internetową za pomocą obrazu kontenera w rejestrze, a rejestr z replikacją geograficzną znajduje się w tym samym regionie, usługa Azure Container Registry tworzy za Ciebie element webhook wdrożenia obrazu. Gdy wypchniesz nowy obraz do repozytorium kontenerów, element webhook przejmie zmianę i automatycznie wdroży nowy obraz kontenera w Twojej aplikacji internetowej.

Wdrażanie wystąpienia usługi Web App for Containers

W tym kroku utworzysz wystąpienie usługi Web App for Containers w regionie Zachodnie stany USA.

Zaloguj się do witryny Azure Portal i przejdź do rejestru utworzonego w poprzednim samouczku.

Wybierz pozycję Repozytoria>acr-helloworld, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy tag v1 w obszarze Tagi i wybierz polecenie Wdróż w aplikacji internetowej:

Wdrażanie w usłudze App Service w witrynie Azure Portal

Jeśli polecenie „Wdróż do aplikacji internetowej” jest wyłączone, może to oznaczać, że nie włączono konta administratora rejestru zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji Tworzenie rejestru kontenerów w pierwszym samouczku. Możesz włączyć użytkownika administratora w obszarze Ustawienia>Klucze dostępu w Azure Portal.

W oknie usługi Web App for Containers wyświetlonym po wybraniu polecenia „Wdróż do aplikacji internetowej” podaj następujące wartości dla każdego ustawienia:

Ustawienie Wartość
Nazwa witryny Globalnie unikatowa nazwa aplikacji internetowej. W tym przykładzie używamy formatu <acrName>-westus, aby łatwo zidentyfikować rejestr i region, z których jest wdrażana aplikacja internetowa.
Grupa zasobów Użyj istniejącej>myResourceGroup
Plan/lokalizacja usługi App Service Utwórz nowy plan o nazwie plan-westus w regionie Zachodnie stany USA.
Obraz acr-helloworld:v1
System operacyjny Linux

Uwaga

Podczas tworzenia nowego planu usługi App Service w celu wdrożenia aplikacji konteneryzowanej domyślny plan jest automatycznie wybierany do hostowania aplikacji. Domyślny plan zależy od ustawienia systemu operacyjnego.

Wybierz pozycję Utwórz, aby aprowizować aplikację internetową w regionie Zachodnie stany USA.

Zrzut ekranu przedstawia aplikację internetową dla kontenerów z wyróżnionym przyciskiem Utwórz.

Wyświetlanie wdrożonej aplikacji internetowej

Po zakończeniu wdrażania możesz wyświetlić uruchomioną aplikację, przechodząc do jej adresu URL w przeglądarce.

W portalu wybierz pozycję App Services, a następnie aplikację internetową aprowizowaną w poprzednim kroku. W tym przykładzie aplikacja internetowa nosi nazwę uniqueregistryname-westus.

Wybierz adres URL aplikacji internetowej z hiperlinku w prawym górnym rogu okna przeglądu App Service, aby wyświetlić uruchomioną aplikację w przeglądarce.

Zrzut ekranu przedstawia App Service Przegląd z wyróżnionym adresem URL aplikacji internetowej.

Po wdrożeniu obrazu platformy Docker z rejestru kontenerów z replikacją geograficzną w witrynie będzie wyświetlany obraz przedstawiający region świadczenia usługi Azure hostujący rejestr kontenerów.

Zrzut ekranu przedstawia wdrożona aplikacja internetowa wyświetlana w przeglądarce.

Wdrażanie drugiego wystąpienia usługi Web App for Containers

Wdróż drugą aplikację internetową w regionie Wschodnie stany USA, używając procedury opisanej w poprzedniej sekcji. W usłudze Web App for Containers określ następujące wartości:

Ustawienie Wartość
Nazwa witryny Globalnie unikatowa nazwa aplikacji internetowej. W tym przykładzie używamy formatu <acrName>-eastus, aby łatwo zidentyfikować rejestr i region, z których jest wdrażana aplikacja internetowa.
Grupa zasobów Użyj istniejącej>myResourceGroup
Plan/lokalizacja usługi App Service Utwórz nowy plan o nazwie plan-eastus w regionie Wschodnie stany USA.
Obraz acr-helloworld:v1
System operacyjny Linux

Wybierz pozycję Utwórz, aby aprowizować aplikację internetową w regionie Wschodnie stany USA.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Tworzenie funkcji Web App for Containers z wyróżnionym przyciskiem Utwórz.

Wyświetlanie drugiej wdrożonej aplikacji internetowej

Jak poprzednio, możesz wyświetlić uruchomioną aplikację, przechodząc do jej adresu URL w przeglądarce.

W portalu wybierz pozycję App Services, a następnie aplikację internetową aprowizowaną w poprzednim kroku. W tym przykładzie aplikacja internetowa nosi nazwę uniqueregistryname-eastus.

Wybierz adres URL aplikacji internetowej z hiperlinku w prawym górnym rogu okna przeglądu App Service, aby wyświetlić uruchomioną aplikację w przeglądarce.

Aplikacja internetowa w konfiguracji systemu Linux w witrynie Azure Portal

Po wdrożeniu obrazu platformy Docker z rejestru kontenerów z replikacją geograficzną w witrynie będzie wyświetlany obraz przedstawiający region świadczenia usługi Azure hostujący rejestr kontenerów.

Wdrożona aplikacja internetowa wyświetlona w przeglądarce

Następne kroki

W ramach tego samouczka zostały wdrożone dwa wystąpienia usługi Web App for Containers z rejestru kontenerów platformy Azure z replikacją geograficzną.

Przejdź do następnego samouczka, aby zaktualizować oraz wdrożyć nowy obraz kontenera w rejestrze kontenerów, a następnie sprawdzić, czy aplikacje internetowe działające w obu regionach zostały automatycznie zaktualizowane.