Zarządzanie wpisami tajnymi

Czasami uzyskiwanie dostępu do danych wymaga uwierzytelnienia w zewnętrznych źródłach danych za pośrednictwem protokołu JDBC. Zamiast bezpośrednio wprowadzać poświadczenia do notesu, użyj wpisów tajnych usługi Azure Databricks, aby przechowywać poświadczenia i odwoływać się do nich w notesach i zadaniach. Aby zarządzać wpisami tajnymi, możesz użyć interfejsu wiersza polecenia usługi Databricks , aby uzyskać dostęp do elementu _.

Ostrzeżenie

Administratorzy, twórcy wpisów tajnych i użytkownicy, którym udzielono uprawnień , mogą odczytywać wpisy tajne usługi Azure Databricks. Chociaż usługa Azure Databricks podejmuje wysiłek w celu zredagowania wartości wpisów tajnych, które mogą być wyświetlane w notesach, nie można uniemożliwić takim użytkownikom odczytywania wpisów tajnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Redaction Secret (Ponowne wdrażanie wpisów tajnych).

Aby skonfigurować wpisy tajne:

  1. Utwórz zakres wpisu tajnego. Nazwy zakresów wpisów tajnych są niewrażliwe na wielkość liter.
  2. Dodaj wpisy tajne do zakresu. Nazwy wpisów tajnych są niewrażliwe na wielkość liter.
  3. Jeśli masz plan Premium, przypisz kontrolę dostępu do zakresu wpisu tajnego.

W tym przewodniku przedstawiono sposób wykonywania tych zadań konfiguracji i zarządzania wpisami tajnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: