STRUCT Typu

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Reprezentuje wartości ze strukturą opisaną przez sekwencję pól.

Składnia

STRUCT < [fieldName [:] fieldType [NOT NULL] [COMMENT str] [, …] ] >
  • fieldName: identyfikator nazewnictwa pola. Nazwy nie muszą być unikatowe.
  • fieldType: dowolny typ danych.
  • NOT NULL: Po określeniu struktury gwarantuje, że wartość tego pola nigdy nie ma wartości NULL.
  • COMMENT str: opcjonalny literał ciągu opisujący pole.

Limity

Typ obsługuje dowolną liczbę pól większą lub równą 0.

Literały

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia wartości tablicy literałów, zobacz function andnamed_struct function (Funkcja struktury i funkcja named_struct ).

Przykłady

> SELECT struct('Spark', 5);
  {Spark, 5}

> SELECT typeof(named_struct('Field1', 'Spark', 'Field2', 5));
  struct<Field1:string,Field2:int>

> SELECT typeof(struct('Spark', 5));
  struct<col1:string,col2:int>

> SELECT typeof(CAST(NULL AS STRUCT<Field1:INT NOT NULL COMMENT 'The first field.',Field2:ARRAY<INT>>));
  struct<Field1:int,Field2:array<int>>