Funkcja regexp_extract

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Wyodrębnia pierwszy ciąg, który str odpowiada wyrażeniu regexp i odpowiada indeksowi regex grupy.

Składnia

regexp_extract(str, regexp [, idx] )

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING do dopasowania.
  • regexp: wyrażenie STRING z pasującym wzorcem.
  • idx: opcjonalne wyrażenie liczby całkowitej większej lub równej 0 z wartością domyślną 1.

Zwraca

CIĄG.

Ciąg regexp musi być wyrażeniem regularnym Języka Java. Literały ciągów są niewyobrażalne. Na przykład, aby dopasować '\abc'element , wyrażenie regexp regularne dla może mieć wartość '^\\abc$'. regexp może zawierać wiele grup. idx wskazuje grupę wyrażeń regularnych do wyodrębnienia. Wartość z idx 0 oznacza dopasowanie całego wyrażenia regularnego.

Przykłady

> SELECT regexp_extract('100-200', '(\\d+)-(\\d+)', 1);
 100