Co to jest dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) w usłudze Azure Synapse Analytics?

Azure Synapse Analytics to usługa analityczna, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa i analizę danych big data. Dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) odnosi się do funkcji magazynowania danych przedsiębiorstwa, które są dostępne w usłudze Azure Synapse Analytics.

Dedicated SQL pool (formerly SQL DW) in relation to Azure Synapse

Dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) reprezentuje kolekcję zasobów analitycznych, które są aprowidowane podczas korzystania z usługi Synapse SQL. Rozmiar dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW) jest określany przez Magazyn danych Units (DWU).

Po utworzeniu dedykowanej puli SQL można importować dane big data przy użyciu prostych zapytań T-SQL polyBase , a następnie użyć możliwości aparatu zapytań rozproszonych do uruchamiania analizy o wysokiej wydajności. Podczas integrowania i analizowania danych dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) stanie się pojedynczą wersją prawdy, na którą twoja firma może liczyć na szybsze i bardziej niezawodne szczegółowe informacje.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje dedykowanej puli SQL w obszarach roboczych usługi Azure Synapse mają zastosowanie do dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW) i na odwrót. Aby włączyć funkcje obszaru roboczego dla istniejącej dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW), zobacz Jak włączyć obszar roboczy dla dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest różnica między dedykowanymi pulami SQL usługi Azure Synapse (dawniej SQL DW) i dedykowanymi pulami SQL w obszarze roboczym usługi Azure Synapse Analytics?. Zapoznaj się z dokumentacją usługi Azure Synapse Analytics i rozpocznij pracę z usługą Azure Synapse.

Kluczowy składnik rozwiązania do obsługi danych big data

Magazynowanie danych jest kluczowym składnikiem opartego na chmurze, kompleksowego rozwiązania do obsługi danych big data.

Data warehouse solution

W rozwiązaniu danych w chmurze dane są pozyskiwane do magazynów danych big data z wielu różnych źródeł. Kiedy już znajdą się w magazynie danych big data, algorytmy platform Hadoop, Spark i uczenia maszynowego przygotowują i trenują dane. Gdy dane są gotowe do złożonej analizy, dedykowana pula SQL używa technologii PolyBase do wykonywania zapytań dotyczących magazynów danych big data. Technologia PolyBase używa standardowych zapytań T-SQL w celu przeniesienia danych do dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW).

Dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) przechowuje dane w tabelach relacyjnych z magazynem kolumnowym. Ten format znacznie zmniejsza koszty przechowywania danych i poprawia wydajność zapytań. Gdy dane znajdują się w magazynie, można wykonywać analizy na wielką skalę. W porównaniu do tradycyjnych systemów baz danych zapytania analizy wykonywane są w ciągu kilku sekund (zamiast kilku minut) lub kilku godzin (zamiast kilku dni).

Wyniki analizy można odnieść do ogólnoświatowych baz danych raportowania lub aplikacji. Analitycy biznesowi mogą zatem uzyskiwać wyniki analizy w celu świadomego podejmowania decyzji biznesowych.

Następne kroki

Możesz też przyjrzeć się niektórym z tych innych zasobów usługi Azure Synapse: