az eventgrid domain key

Zarządzanie kluczami dostępu współdzielonego domeny.

Polecenia

az eventgrid domain key list

Wyświetlanie listy kluczy dostępu współdzielonego domeny.

az eventgrid domain key regenerate

Wygeneruj ponownie klucz dostępu współdzielonego domeny.

az eventgrid domain key list

Wyświetlanie listy kluczy dostępu współdzielonego domeny.

az eventgrid domain key list --name
               --resource-group

Przykłady

Wyświetlanie listy kluczy dostępu współdzielonego domeny. (automatycznie wygenerowane)

az eventgrid domain key list --name MyDomain --resource-group MyResourceGroup

Parametry wymagane

--name -n

Nazwa domeny.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

az eventgrid domain key regenerate

Wygeneruj ponownie klucz dostępu współdzielonego domeny.

az eventgrid domain key regenerate --key-name
                  --name
                  --resource-group

Parametry wymagane

--key-name

Nazwa klucza do ponownego wygenerowania klucza key1 lub key2.

--name -n

Nazwa domeny.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.