az mysql flexible-server db

Zarządzanie bazami danych MySQL na serwerze elastycznym.

Polecenia

az mysql flexible-server db create

Utwórz bazę danych MySQL na serwerze elastycznym.

az mysql flexible-server db delete

Usuń bazę danych na serwerze elastycznym.

az mysql flexible-server db list

Wyświetl listę baz danych dla serwera elastycznego.

az mysql flexible-server db show

Pokaż szczegóły bazy danych.

az mysql flexible-server db create

Utwórz bazę danych MySQL na serwerze elastycznym.

az mysql flexible-server db create --resource-group
                  --server-name
                  [--charset]
                  [--collation]
                  [--database-name]

Przykłady

Utwórz bazę danych "testDatabase" na serwerze elastycznym "testserver" z domyślnym zestawem znaków utf8 i sortowaniem utf8_general_cis.

az mysql flexible-server db create --resource-group testGroup --server-name testserver --database-name testDatabase

Utwórz bazę danych "testDatabase" na serwerze elastycznym "testserver" przy użyciu danego zestawu znaków i reguł sortowania.

az mysql flexible-server db create --resource-group testGroup --server-name testserver --database-name testDatabase --charset validCharset --collation validCollation

Parametry wymagane

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--server-name -s

Nazwa serwera. Nazwa może zawierać tylko małe litery, cyfry i znak łącznika (-). Minimum 3 znaki i maksymalnie 63 znaki.

Parametry opcjonalne

--charset

Zestaw znaków bazy danych. Wartość domyślna to UTF8.

--collation

Sortowanie bazy danych.

--database-name -d

Nazwa bazy danych, która ma zostać utworzona podczas aprowizacji serwera bazy danych.

az mysql flexible-server db delete

Usuń bazę danych na serwerze elastycznym.

az mysql flexible-server db delete [--database-name]
                  [--ids]
                  [--resource-group]
                  [--server-name]
                  [--yes]

Przykłady

Usuń bazę danych "testDatabase" na serwerze elastycznym "testserver".

az mysql flexible-server db delete --resource-group testGroup --server-name testserver --database-name testDatabase

Parametry opcjonalne

--database-name -d

Nazwa bazy danych, która ma zostać utworzona podczas aprowizacji serwera bazy danych.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacją). Powinien to być kompletny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--server-name -s

Nazwa serwera. Nazwa może zawierać tylko małe litery, cyfry i znak łącznika (-). Minimum 3 znaki i maksymalnie 63 znaki.

--yes -y

Nie monituj o potwierdzenie.

az mysql flexible-server db list

Wyświetl listę baz danych dla serwera elastycznego.

az mysql flexible-server db list --resource-group
                 --server-name

Przykłady

Wyświetl listę baz danych na serwerze elastycznym "testserver".

az mysql flexible-server db list --resource-group testGroup --server-name testserver

Wyświetl listę baz danych na serwerze elastycznym "testserver" w formacie tabeli.

az mysql flexible-server db list --resource-group testGroup --server-name testserver --output table

Parametry wymagane

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--server-name -s

Nazwa serwera. Nazwa może zawierać tylko małe litery, cyfry i znak łącznika (-). Minimum 3 znaki i maksymalnie 63 znaki.

az mysql flexible-server db show

Pokaż szczegóły bazy danych.

az mysql flexible-server db show [--database-name]
                 [--ids]
                 [--resource-group]
                 [--server-name]

Przykłady

Pokaż bazę danych "testDatabase" na serwerze "testserver".

az mysql flexible-server db show --resource-group testGroup --server-name testserver --database-name testDatabase

Parametry opcjonalne

--database-name -d

Nazwa bazy danych, która ma zostać utworzona podczas aprowizacji serwera bazy danych.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacją). Powinien to być kompletny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--server-name -s

Nazwa serwera. Nazwa może zawierać tylko małe litery, cyfry i znak łącznika (-). Minimum 3 znaki i maksymalnie 63 znaki.