az netappfiles snapshot

Zarządzanie zasobami migawek Azure NetApp Files (ANF).

Polecenia

az netappfiles snapshot create

Utwórz nową migawkę Azure NetApp Files (ANF).

az netappfiles snapshot delete

Usuń określoną migawkę ANF.

az netappfiles snapshot list

Wyświetl listę migawek woluminu ANF.

az netappfiles snapshot policy

Zarządzanie zasobami zasad migawek Azure NetApp Files (ANF).

az netappfiles snapshot policy create

Utwórz nowe zasady migawek Azure NetApp Files (ANF).

az netappfiles snapshot policy delete

Usuń określone zasady migawek ANF.

az netappfiles snapshot policy list

Wyświetl listę zasad migawek anf dla określonego konta.

az netappfiles snapshot policy show

Pobierz określone zasady migawek ANF.

az netappfiles snapshot policy update

Zaktualizuj określone zasady migawek ANF.

az netappfiles snapshot policy volumes

Pobierz wszystkie woluminy ANF skojarzone z zasadami migawek.

az netappfiles snapshot policy wait

Poczekaj na operację zasad migawek.

az netappfiles snapshot restore-files

Przywróć określone pliki z określonej migawki do aktywnego systemu plików.

az netappfiles snapshot show

Pobierz określoną migawkę ANF.

az netappfiles snapshot update

Aktualizowanie migawki.

az netappfiles snapshot wait

Poczekaj na operację migawki.

az netappfiles snapshot create

Utwórz nową migawkę Azure NetApp Files (ANF).

az netappfiles snapshot create --account-name
                --name
                --pool-name
                --resource-group
                --volume-name
                [--location]
                [--no-wait]

Przykłady

Tworzenie migawki anf

az netappfiles snapshot create -g mygroup --account-name myaccname --pool-name mypoolname --volume-name myvolname --name mysnapname -l eastus

Parametry wymagane

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--name --snapshot-name -n -s

Nazwa migawki ANF.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.

Parametry opcjonalne

--location -l

Lokalizacja. Wartości z: az account list-locations. Lokalizację domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults location=<location>.

--no-wait

Nie czekaj na zakończenie długotrwałej operacji.

az netappfiles snapshot delete

Usuń określoną migawkę ANF.

az netappfiles snapshot delete [--account-name]
                [--ids]
                [--name]
                [--no-wait]
                [--pool-name]
                [--resource-group]
                [--volume-name]

Przykłady

Usuwanie migawki anf

az netappfiles snapshot delete -g mygroup --account-name myaccname --pool-name mypoolname --volume-name myvolname --name mysnapname

Parametry opcjonalne

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacjami). Powinien on być kompletnym identyfikatorem zasobu zawierającym wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name --snapshot-name -n -s

Nazwa migawki ANF.

--no-wait

Nie czekaj na zakończenie długotrwałej operacji.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.

az netappfiles snapshot list

Wyświetl listę migawek woluminu ANF.

az netappfiles snapshot list --account-name
               --pool-name
               --resource-group
               --volume-name

Przykłady

wyświetlanie listy migawek woluminu ANF

az netappfiles snapshot list -g mygroup --account-name myaccname --pool-name mypoolname --volume-name myvolname

Parametry wymagane

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.

az netappfiles snapshot restore-files

Przywróć określone pliki z określonej migawki do aktywnego systemu plików.

az netappfiles snapshot restore-files --file-paths
                   [--account-name]
                   [--destination-path]
                   [--ids]
                   [--name]
                   [--no-wait]
                   [--pool-name]
                   [--resource-group]
                   [--volume-name]

Przykłady

Przywracanie plików z migawki

az netappfiles snapshot restore-files -g mygroup --account-name myaccname --pool-name mypoolname --volume-name myvolname --name mysnapname --file-paths myfilepaths

Parametry wymagane

--file-paths

Wymagane. Spacja oddzielona ciągiem pliku do przywrócenia.

Parametry opcjonalne

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--destination-path

Folder docelowy, w którym zostaną przywrócone pliki.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacjami). Powinien on być kompletnym identyfikatorem zasobu zawierającym wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name --snapshot-name -n -s

Nazwa migawki ANF.

--no-wait

Nie czekaj na zakończenie długotrwałej operacji.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.

az netappfiles snapshot show

Pobierz określoną migawkę ANF.

az netappfiles snapshot show [--account-name]
               [--ids]
               [--name]
               [--pool-name]
               [--resource-group]
               [--volume-name]

Przykłady

Zwracanie określonej migawki ANF

az netappfiles snapshot show -g mygroup --account-name myaccname --pool-name mypoolname --volume-name myvolname --name mysnapname

Parametry opcjonalne

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacjami). Powinien on być kompletnym identyfikatorem zasobu zawierającym wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name --snapshot-name -n -s

Nazwa migawki ANF.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.

az netappfiles snapshot update

Aktualizowanie migawki.

Stosowanie poprawek do migawki.

az netappfiles snapshot update --body
                [--account-name]
                [--ids]
                [--name]
                [--no-wait]
                [--pool-name]
                [--resource-group]
                [--volume-name]

Parametry wymagane

--body

Obiekt migawki podany w treści operacji. Wymagane.

Parametry opcjonalne

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacjami). Powinien on być kompletnym identyfikatorem zasobu zawierającym wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--name --snapshot-name -n -s

Nazwa migawki ANF.

--no-wait

Nie czekaj na zakończenie długotrwałej operacji.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.

az netappfiles snapshot wait

Poczekaj na operację migawki.

az netappfiles snapshot wait [--account-name]
               [--created]
               [--custom]
               [--deleted]
               [--exists]
               [--ids]
               [--interval]
               [--name]
               [--pool-name]
               [--resource-group]
               [--timeout]
               [--updated]
               [--volume-name]

Parametry opcjonalne

--account-name -a

Nazwa konta ANF.

--created

Zaczekaj na utworzenie polecenia "provisioningState" w lokalizacji "Succeeded".

--custom

Zaczekaj, aż warunek spełnia niestandardowe zapytanie JMESPath. Np. provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Zaczekaj na usunięcie.

--exists

Zaczekaj, aż zasób istnieje.

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacjami). Powinien on być kompletnym identyfikatorem zasobu zawierającym wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--interval

Interwał sondowania w sekundach.

wartość domyślna: 30
--name --snapshot-name -n -s

Nazwa migawki ANF.

--pool-name -p

Nazwa puli ANF.

--resource-group -g

Nazwa grupy zasobów. Grupę domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults group=<name>.

--timeout

Maksymalny czas oczekiwania w sekundach.

wartość domyślna: 3600
--updated

Zaczekaj na zaktualizowanie parametru provisioningState o godzinie "Succeeded".

--volume-name -v

Nazwa woluminu ANF.