az orbital operation-result

Uwaga

Ta dokumentacja jest częścią rozszerzenia orbitalnego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (wersja 2.39.0 lub nowsza). Rozszerzenie zostanie automatycznie zainstalowane przy pierwszym uruchomieniu polecenia az orbital operation-result . Dowiedz się więcej o rozszerzeniach.

Wynik długotrwałej operacji asynchronicznych.

Polecenia

Nazwa Opis Typ Stan
az orbital operation-result show

Wyniki operacji zwracania.

Numer wewnętrzny Ogólna dostępność

az orbital operation-result show

Wyniki operacji zwracania.

az orbital operation-result show [--ids]
                 [--location]
                 [--name]
                 [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                 [--subscription]

Parametry opcjonalne

--ids

Co najmniej jeden identyfikator zasobu (rozdzielany spacjami). Powinien to być pełny identyfikator zasobu zawierający wszystkie informacje o argumentach "Identyfikator zasobu". Należy podać argumenty --ids lub inne argumenty "Identyfikator zasobu".

--location -l

Lokalizacja. Wartości z: az account list-locations. Lokalizację domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az configure --defaults location=<location>.

--name --operation-id -n

Identyfikator trwającej operacji asynchronicznych.

--no-wait

Nie czekaj na zakończenie długotrwałej operacji.

akceptowane wartości: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az account set -s NAME_OR_ID.

Parametry globalne
--debug

Zwiększ szczegółowość rejestrowania, aby wyświetlić wszystkie dzienniki debugowania.

--help -h

Pokaż ten komunikat pomocy i zakończ pracę.

--only-show-errors

Pokaż tylko błędy, pomijając ostrzeżenia.

--output -o

Format danych wyjściowych.

akceptowane wartości: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
wartość domyślna: json
--query

Ciąg zapytania JMESPath. Zobacz http://jmespath.org/ , aby uzyskać więcej informacji i przykładów.

--subscription

Nazwa lub identyfikator subskrypcji. Subskrypcję domyślną można skonfigurować przy użyciu polecenia az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Zwiększ szczegółowość rejestrowania. Użyj --debuguj, aby uzyskać pełne dzienniki debugowania.