/FI (Nazwa pliku wymuszonego dołączenia)

Powoduje, że preprocesor przetwarza określony plik nagłówkowy.

Składnia

/FI[ ]pathname

Uwagi

Ta opcja ma taki sam #include efekt jak określenie pliku z podwójnym cudzysłowem w dyrektywie w pierwszym wierszu każdego pliku źródłowego określonego w wierszu polecenia, w zmiennej środowiskowej CL lub w pliku polecenia. Jeśli używasz wielu opcji /FI , pliki są uwzględniane w kolejności, w których są przetwarzane przez CL.

Aby ustawić tę opcję kompilatora w środowisku programowania Visual Studio

  1. Otwórz okno dialogowe Strony właściwości projektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Set C++ compiler and build properties in Visual Studio (Ustawianie właściwości kompilatora i kompilacji języka C++ w Visual Studio).

  2. Wybierz stronę Właściwości konfiguracjiC>/C++>Advanced .

  3. Zmodyfikuj właściwość Wymuszone dołączenie pliku.

Aby programowo ustawić tę opcję kompilatora

Zobacz też

Opcje pliku wyjściowego (/F)
MSVC opcje kompilatora
MSVC składni Command-Line kompilatora
Określanie nazwy ścieżki