lock

Definiuje klasę lock , która automatyzuje synchronizację dostępu do obiektu.

Składnia

#include <msclr\lock.h>

Uwagi

W tym pliku nagłówka:

lock, klasa

Wyliczenie lock_when

Zobacz też

Biblioteka obsługi języka C++