Udostępnij za pośrednictwem


MicrosoftChallengeProperties.DomainHintKey Pole

Definicja

Klucz parametru argumentu "domain_hint", który jest używany dla żądania wyzwania.

public: static initonly System::String ^ DomainHintKey;
public static readonly string DomainHintKey;
 staticval mutable DomainHintKey : string
Public Shared ReadOnly DomainHintKey As String 

Wartość pola

Dotyczy