Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Authentication.MicrosoftAccount Przestrzeń nazw

Zawiera typy, które umożliwiają obsługę uwierzytelniania OAuth na koncie Microsoft.

Klasy

MicrosoftAccountDefaults

Wartości domyślne uwierzytelniania konta Microsoft

MicrosoftAccountHandler

Program obsługi uwierzytelniania na potrzeby uwierzytelniania opartego na koncie Microsoft.

MicrosoftAccountHelper

Zawiera metody statyczne, które umożliwiają wyodrębnianie informacji użytkownika z wystąpienia pobranego z Newtonsoft.Json.Linq.JObject firmy Microsoft po pomyślnym procesie uwierzytelniania. http://graph.microsoft.io/en-us/docs/api-reference/v1.0/resources/user

MicrosoftAccountMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące ASP.NET Core do uwierzytelniania użytkowników przy użyciu usługi konta Microsoft.

MicrosoftAccountOptions

Opcje konfiguracji dla programu MicrosoftAccountHandler.

MicrosoftChallengeProperties

AuthenticationProperties w przypadku żądania wyzwania OAuth firmy Microsoft. Zobacz https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-oauth2-auth-code-flow#request-an-authorization-code , aby uzyskać informacje.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat uwierzytelniania przy użyciu konta Microsoft, zobacz Facebook, Google i zewnętrzne uwierzytelnianie dostawcy w ASP.NET Core.