Udostępnij za pośrednictwem


AuthenticationFailedContext.Exception Właściwość

Definicja

Zdarzenie Exception , które wyzwoliło to zdarzenie.

public:
 property Exception ^ Exception { Exception ^ get(); void set(Exception ^ value); };
public Exception Exception { get; set; }
member this.Exception : Exception with get, set
Public Property Exception As Exception

Wartość właściwości

Dotyczy