Udostępnij za pośrednictwem


IRequestCookieCollection Interfejs

Definicja

Reprezentuje kolekcję plików cookie HttpRequest

public interface class IRequestCookieCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::String ^>>
public interface IRequestCookieCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,string>>
type IRequestCookieCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<string, string>>
    interface IEnumerable
Public Interface IRequestCookieCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of String, String))
Implementuje

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w słowniku IRequestCookieCollection.

Item[String]

Pobiera wartość z określonym kluczem.

Keys

Pobiera element ICollection<T> zawierający klucze elementu IRequestCookieCollection.

Metody

ContainsKey(String)

Określa, czy element IRequestCookieCollection zawiera element z określonym kluczem.

TryGetValue(String, String)

Pobiera wartość skojarzoną z określonym kluczem.

Dotyczy