Udostępnij za pośrednictwem


Results.LocalRedirect(String, Boolean, Boolean) Metoda

Definicja

Przekierowuje do określonego localUrlelementu .

public static Microsoft.AspNetCore.Http.IResult LocalRedirect (string localUrl, bool permanent = false, bool preserveMethod = false);
static member LocalRedirect : string * bool * bool -> Microsoft.AspNetCore.Http.IResult
Public Shared Function LocalRedirect (localUrl As String, Optional permanent As Boolean = false, Optional preserveMethod As Boolean = false) As IResult

Parametry

localUrl
String

Lokalny adres URL do przekierowania.

permanent
Boolean

Określa, czy przekierowanie powinno być trwałe (301) lub tymczasowe (302).

preserveMethod
Boolean

Jeśli ustawiono wartość true, utwórz tymczasowe przekierowanie (307) lub trwałe przekierowanie (308) zachowaj początkową metodę żądania.

Zwraca

IResult Utworzony dla odpowiedzi.

Dotyczy