Udostępnij za pośrednictwem


IdentityResult Klasa

Definicja

Reprezentuje wynik operacji tożsamości.

public ref class IdentityResult
public class IdentityResult
type IdentityResult = class
Public Class IdentityResult
Dziedziczenie
IdentityResult

Konstruktory

IdentityResult()

Reprezentuje wynik operacji tożsamości.

Właściwości

Errors

IdentityError Wystąpienie IEnumerable<T> zawierające błędy, które wystąpiły podczas operacji tożsamości.

Succeeded

Flaga wskazująca, czy operacja zakończyła się pomyślnie, czy nie.

Success

Zwraca wartość IdentityResult wskazującą pomyślną operację tożsamości.

Metody

Failed(IdentityError[])

Tworzy element IdentityResult wskazujący nieudaną operację tożsamości z listą errors , jeśli ma to zastosowanie.

ToString()

Konwertuje wartość bieżącego IdentityResult obiektu na równoważną reprezentację ciągu.

Dotyczy