Udostępnij za pośrednictwem


IRoleStore<TRole>.DeleteAsync(TRole, CancellationToken) Metoda

Definicja

Usuwa rolę ze sklepu jako operację asynchroniczną.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ DeleteAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> DeleteAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member DeleteAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function DeleteAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Rola do usunięcia ze sklepu.

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagacji powiadomień, że operacja powinna zostać anulowana.

Zwraca

Element Task<TResult> reprezentujący IdentityResult zapytanie asynchroniczne.

Dotyczy