Udostępnij za pośrednictwem


UserManager<TUser>.SetEmailAsync(TUser, String) Metoda

Definicja

email Ustawia adres dla .user

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ SetEmailAsync(TUser user, System::String ^ email);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> SetEmailAsync (TUser user, string email);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> SetEmailAsync (TUser user, string? email);
abstract member SetEmailAsync : 'User * string -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
override this.SetEmailAsync : 'User * string -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Overridable Function SetEmailAsync (user As TUser, email As String) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

user
TUser

Użytkownik, którego adres e-mail powinien zostać ustawiony.

email
String

Adres e-mail do ustawienia.

Zwraca

Element Task reprezentujący operację asynchroniczną zawierającą operację IdentityResult .

Dotyczy