Udostępnij za pośrednictwem


BeforeActionEventData Klasa

Definicja

Element EventData , który występuje przed akcją.

public ref class BeforeActionEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class BeforeActionEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type BeforeActionEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class BeforeActionEventData
Inherits EventData
Dziedziczenie
BeforeActionEventData

Konstruktory

BeforeActionEventData(ActionDescriptor, HttpContext, RouteData)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BeforeActionEventData.

Pola

EventName

Nazwa zdarzenia.

EventNamespace

Przestrzeń nazw zdarzenia.

(Odziedziczone po EventData)

Właściwości

ActionDescriptor

Akcja.

Count

Liczba zdarzeń.

(Odziedziczone po EventData)
HttpContext

Kontekst.

Item[Int32]

Element EventData , który występuje przed akcją.

(Odziedziczone po EventData)
RouteData

Dane trasy.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()

Element EventData , który występuje przed akcją.

(Odziedziczone po EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator()

Element EventData , który występuje przed akcją.

(Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count

Element EventData , który występuje przed akcją.

(Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32]

Element EventData , który występuje przed akcją.

(Odziedziczone po EventData)

Dotyczy