Udostępnij za pośrednictwem


ResultExecutingContext.Result Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element IActionResult do wykonania. Ustawienie Result wartości innej niżnull w filtrze wyników spowoduje zwarcie wyniku i pozostałych filtrów wyników.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult ^ Result { Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult ^ value); };
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult Result { get; set; }
member this.Result : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult with get, set
Public Overridable Property Result As IActionResult

Wartość właściwości

Dotyczy