Udostępnij za pośrednictwem


IActionResultExecutor<TResult>.ExecuteAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie wykonuje wynik akcji, modyfikując element HttpResponse.

public System.Threading.Tasks.Task ExecuteAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context, TResult result);
abstract member ExecuteAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext * 'Result -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ExecuteAsync (context As ActionContext, result As TResult) As Task

Parametry

context
ActionContext

Element ActionContext skojarzony z bieżącym żądaniem". />

result
TResult

Wynik akcji do wykonania.

Zwraca

Element Task reprezentujący operację asynchroniczną.

Dotyczy