Udostępnij za pośrednictwem


DecimalModelBinder.BindModelAsync(ModelBindingContext) Metoda

Definicja

Próbuje powiązać model.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ BindModelAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingContext ^ bindingContext);
public System.Threading.Tasks.Task BindModelAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingContext bindingContext);
abstract member BindModelAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.BindModelAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function BindModelAsync (bindingContext As ModelBindingContext) As Task

Parametry

bindingContext
ModelBindingContext

Element ModelBindingContext.

Zwraca

Element Task , który zostanie ukończony po zakończeniu procesu powiązania modelu.

Jeśli powiązanie modelu zakończyło się pomyślnie, Result element powinien mieć IsModelSet ustawioną wartość true.

Powiązanie modelu, które zostało ukończone pomyślnie, powinno ustawić Result wartość zwróconą z Success(Object)elementu .

Implementuje

Dotyczy