Udostępnij za pośrednictwem


ModelBindingContext.Result Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element ModelBindingResult , który reprezentuje wynik procesu powiązania modelu.

Przed wywołaniem IModelBinderResult elementu zostanie ustawiona wartość wskazująca błąd. Binder powinien ustawić Result wartość utworzoną z wartością Success(Object) , jeśli powiązanie modelu zakończyło się pomyślnie.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingResult Result { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingResult get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingResult value); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingResult Result { get; set; }
member this.Result : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingResult with get, set
Public MustOverride Property Result As ModelBindingResult

Wartość właściwości

Dotyczy