Udostępnij za pośrednictwem


OkResult Klasa

Definicja

Element StatusCodeResult , który po wykonaniu spowoduje wygenerowanie pustej Status200OK odpowiedzi.

public ref class OkResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::StatusCodeResult
public class OkResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.StatusCodeResult
[Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultStatusCode(200)]
public class OkResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.StatusCodeResult
type OkResult = class
    inherit StatusCodeResult
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultStatusCode(200)>]
type OkResult = class
    inherit StatusCodeResult
Public Class OkResult
Inherits StatusCodeResult
Dziedziczenie
Atrybuty

Konstruktory

OkResult()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OkResult.

Właściwości

StatusCode

Pobiera kod stanu HTTP.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Wykonuje operację wyniku metody akcji synchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetworzenia wyniku metody akcji.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Wykonuje operację wynikową metody akcji asynchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetworzenia wyniku metody akcji. Domyślna implementacja tej metody wywołuje metodę ExecuteResult(ActionContext) i zwraca ukończone zadanie.

(Odziedziczone po ActionResult)

Jawne implementacje interfejsu

IStatusCodeActionResult.StatusCode

Element StatusCodeResult , który po wykonaniu spowoduje wygenerowanie pustej Status200OK odpowiedzi.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)

Dotyczy